Bestuurlijke organisatie

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering. Sinds eind 2008 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

Doelstellingen Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO – en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuze123 is opgericht in 2006 als projectorganisatie en in 2008 een zelfstandige stichting geworden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor de financiering van Stichting Studiekeuze123. Zij ziet gegevensverzameling over het hoger onderwijs en de ontsluiting voor publieke doeleinden als een belangrijke taak van de overheid waar Studiekeuze123 concrete invulling aan geeft. De doelstellingen van Studiekeuze123, zoals geformuleerd in de statuten, zijn:

 • Het creëren, in stand houden en aanpassen van een adequaat, actueel, objectief en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie.
 • Het stimuleren van het (adequaat) gebruik van vergelijkende studiekeuze-informatie door (aankomende) studenten.
 • Het ondersteunen van (aankomende) studenten bij het kiezen van een opleiding door het bieden van vergelijkende studie-informatie op maat en aanvullende informatie.
 • Het bevorderen dat studiekeuze-informatie op een verantwoorde en passende wijze wordt toegepast in producten van (commerciële) aanbieders van studiekeuzeproducten.

Om dit te realiseren verzamelen we betrouwbare informatie van hoger onderwijsinstellingen, studenten en landelijke bronnen. Deze informatie brengen we samen in de landelijke Studiekeuzedatabase en vertalen we naar vergelijkbare en vrij toegankelijke studiekeuze-informatie voor iedereen die zich bezighoudt met een studiekeuze in het hoger onderwijs. Onze studiekeuze-informatie stellen we kosteloos beschikbaar:

 • via directe toegang tot de  Studiekeuzedatabase via een API, de Opleidingenwidget of de Open dagen widget;
 • op Studiekeuze123.nl;
 • in de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête® (NSE);
 • bij de opleidingsinformatie op websites van hoger onderwijsinstellingen in Studie in Cijfers® (SiC).

ANBI-status

Stichting Studiekeuze123 heeft de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen). Aan het dragen en behouden van deze ANBI-status zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de stichting o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de organisatie.

Deze informatie deelt Studiekeuze123 jaarlijks in de jaarverslagen. We geven hierin inzicht in de besteding van de subsidie  aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in het betreffende jaar. Daarnaast wordt in de jaarverslagen een financiële verantwoording en jaarrekening opgenomen en voorzien van een toelichting. Ga naar de jaarverslagen van Studiekeuze123.

Medewerkers en afdelingen

Het team bestaat uit zestien medewerkers en is als volgt samengesteld.

Directeur-bestuurder:
 • Ingrid Kolkhuis Tanke
Afdeling Bestuur, control en bedrijfsvoering:
 • Constance Dutmer - Bestuurssecretaris / Functionaris Gegevensbescherming
 • Annewieke Nelemans - Financial controller
 • Iris Mulder - Beleidsmedewerker / Bestuursondersteuning
Afdeling Communicatie:                            
 • Gert-Jan Bos - Hoofd Communicatie
 • Bastian Schilderink - Productowner Online
 • Anke Koopmann - Communicatieadviseur
 • Maud Huygen - Communicatiemedewerker
 • Cathelijne Jongerius - Relatiebeheer
Afdeling Data en techniek:                     
 • Pauline Thoolen - Hoofd Informatiemanagement
 • Pascal Brenders - Adviseur kwaliteitsmanagement
 • Jeroen Meijerink - Informatieanalist
 • Hans van Driel - Productmanager Studie in Cijfers en HOVI
 • Nisan Mol - Productmanager Studiekeuzedatabase
 • Jeroen Kleingeld - Productmanager Nationale Studenten Enquête
 • Iris Saarloos - Applicatiemanager

Beloningsbeleid

Studiekeuze123 heeft een eigen functiehuis waarin alle functies zijn beschreven en ingeschaald. Studiekeuze123 hanteert de salarisschalen van de VSNU. Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Studiekeuze123. In het jaarverslag is een WNT-verantwoording opgenomen en voorzien van een uitgebreide toelichting.

Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze123

De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door vijf organisaties uit het hoger onderwijs: VH, VSNU, NRTO, ISO, en LSVb. De heer René van Elderen is de onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Studiekeuze123 bestaat uit:

 • René van Elderen, voorzitter
 • Dr. Joke Snippe MBA, voorzitter van het College van Bestuur van de Marnix Academie, is voorgedragen door de VH
 • Eric Verduyn, directeur Onderwijs van de NCOI, is voorgedragen door de NRTO
 • Joyce van der Wegen is voorgedragen door de LSVb
 • Tessa Ubels, voorgedragen door het ISO
 • Studiekeuze123 is in afwachting van een voordracht van de VSNU

Stichting Studiekeuze123 zoekt nieuwe leden Raad van Toezicht

Per 1 september 2020 zoekt Studiekeuze123 nieuwe onafhankelijke leden voor de Raad van Toezicht van Studiekeuze123.

De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht vond tot op heden plaats door vijf organisaties uit het hoger onderwijs: Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO, en LSVb. De toekomstige leden van de Raad van toezicht zullen gezocht worden zonder voordracht van de genoemde partijen.

Er wordt gezocht naar mensen met verschillende kennis en expertises zoals bijvoorbeeld een expert in methodologie of ruime ervaring met grootschalige surveys, iemand met kennis van jongeren of specifiek studenten, een expert in communicatie- of stakeholdermanagement, iemand met financiële kennis en gevoel voor cijfers in brede zin. En, in ieder geval mensen met affiniteit met hoger onderwijs.

Geïnteresseerden kunnen via Ingrid Kolkhuis Tanke nadere informatie en profielen ontvangen.

Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen. De samenstelling van het deskundigenpanel is als volgt:

 • Drs. Sylvia Kok-de Vries (CBS), voorzitter
 • Prof.dr. Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente)
 • Prof.dr. Hans Vossensteyn (Saxion Research & Graduate School)
 • Drs. Celia Noordegraaf (CUMAR)
 • Dr. Marjon Fokkens-Bruinsma (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Dr. Barry Schouten (CBS)
 • Drs. Jos Lubberman (Regioplan)
 • Prof.dr. Marcel Das (CentERdata)
 • Dr. Evelyne Meens (Fontys Hogescholen)

Nieuwe voorzitter deskundigenpanel: Syvia Kok-de Vries stelt zich voor: “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.” Lees hier het volledige interview.

Werkgroepen Dataverzameling en NSE

Er zijn twee werkgroepen die adviseren over datagerelateerde vraagstukken die wezenlijk van belang zijn voor de besluitvorming door het bestuur en/of de Raad van Toezicht. De werkgroepen Dataverzameling en NSE komen ten minste driemaal per jaar bijeen. De werkgroep NSE brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan het bestuur Studiekeuze123 van haar beraadslagingen en eventuele bevindingen en aanbevelingen.

Samenstelling werkgroep Dataverzameling:
 • Pauline Thoolen (Studiekeuze123, voorzitter)
 • Petra Pieck (VSNU)
 • Tim Lampe (VU, vaste adviseur VSNU)
 • Marcel Tillema (VH)
 • Martine Jansen (Fontys, vaste adviseur VH)
 • Annejet Lont (LSVb)
 • Oumaima El Ghoulbzouri (LSVb, vaste adviseur)
 • Vanuit de NRTO en ISO is er geen afgevaardigde, zij lezen per e-mail mee.
Samenstelling werkgroep NSE
 • Pauline Thoolen (Studiekeuze123, voorzitter)
 • Han Werts (Radboud Universiteit, VSNU)
 • Petra Pieck (VSNU, vaste adviseur)
 • Judith Scheele (VH)
 • Cynthia de Gans (Inholland, vaste adviseur VH)
 • Simone de Graaf (NRTO)
 • Michiel van Veluwen (ISO)
 • Oumaima El Ghoulbzouri (LSVb)

Governance

Tot september 2017 had Studiekeuze123 een bestuur waarin vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en studentenorganisaties zitting hadden met een onafhankelijke voorzitter. In 2016 heeft een onderzoek naar de governance-structuur van Studiekeuze123 plaatsgevonden door AEF om te achterhalen of deze opzet een belemmering kon zijn voor het objectief functioneren van Studiekeuze123 als leverancier van studiekeuze-informatie. AEF concludeert na diverse gesprekken en deskresearch dat de governance in theorie een belemmering kan zijn voor het onafhankelijk uitvoeren van de taken, maar dat tot op heden dit zich niet heeft voorgedaan.

De aanbevelingen van AEF waren:

 • Kies voor een brede doelstelling, maar wees terughoudend met het ontwikkelen van allerlei marktproducten.
 • Kies voor een maatschappelijk model, maar geef instellingen niet het laatste woord.
 • Leg de inhoudelijke betrokkenheid van instellingen en studenten in het primaire proces vast.
 • Kies voor een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.

Dit advies is door het bestuur overgenomen. De nieuwe governance-structuur is per september 2017 in werking getreden.