Bestuurlijke organisatie

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering. Sinds eind 2008 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

Tot september 2017 had Studiekeuze123 een bestuur waarin vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en studentenorganisaties zitting hadden met een onafhankelijke voorzitter. In 2016 heeft een onderzoek naar de governance-structuur van Studiekeuze123 plaatsgevonden door AEF om te achterhalen of deze opzet een belemmering kon zijn voor het objectief functioneren van Studiekeuze123 als leverancier van studiekeuze-informatie. AEF concludeert na diverse gesprekken en deskresearch dat de governance in theorie een belemmering kan zijn voor het onafhankelijk uitvoeren van de taken, maar dat tot op heden dit zich niet heeft voorgedaan.

De aanbevelingen van AEF waren:

 • Kies voor een brede doelstelling, maar wees terughoudend met het ontwikkelen van allerlei marktproducten.
 • Kies voor een maatschappelijk model, maar geef instellingen niet het laatste woord.
 • Leg de inhoudelijke betrokkenheid van instellingen en studenten in het primaire proces vast.
 • Kies voor een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.

Dit advies is door het bestuur overgenomen. De nieuwe governance-structuur is per september 2017 in werking getreden.

Organisatie

Naast de directeur-bestuurder is het team verdeeld over twee afdelingen, de afdeling communicatie en de afdeling data & techniek; en drie staffuncties:

Bestuur, control en bedrijfsvoering:

 • Bestuurssecretaris
 • Financial controller
 • Beleidsmedewerker / bestuursondersteuning

Afdeling Communicatie:                            

 • Hoofd communicatie
 • Productowner online
 • Communicatieadviseur
 • Communicatiemedewerker
 • Relatiebeheerder

Afdeling Data en techniek:                     

 • Hoofd informatiemanagement
 • Projectmanager Nationale Studenten Enquête
 • Applicatiemanager
 • Methodoloog en adviseur Studiekeuzedatabase
 • Accountmanager studiekeuze-informatie
 • Methodoloog en adviseur kwaliteitsmanagement
 • Informatieanalist

Beloningsbeleid

Studiekeuze123 heeft een eigen functiehuis waarin alle functies zijn beschreven en ingeschaald. Studiekeuze123 hanteert de salarisschalen van de VSNU.

De Raad van Toezicht stelt het salaris van de directeur-bestuurder vast. Studiekeuze123 voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze123

De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door vijf organisaties uit het hoger onderwijs: Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO, en LSVb. De heer René van Elderen is de onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Studiekeuze123 bestaat uit:

 • René van Elderen, voorzitter
 • Dr. Joke Snippe MBA, voorzitter van het College van Bestuur van de Marnix Academie, is voorgedragen door de Vereniging van Hogescholen
 • Eric Verduyn, directeur Onderwijs van de NCOI, is voorgedragen door de NRTO
 • Joyce van der Wegen is voorgedragen door de LSVb
 • Tessa Ubels is voorgedragen door het ISO
 • Studiekeuze123 is in afwachting van een voordracht van de VSNU

De directeur-bestuurder van Stichting Studiekeuze123 is Ingrid Kolkhuis Tanke.

Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen. De samenstelling van het deskundigenpanel is als volgt:

 • Drs. Sylvia Kok-de Vries (CBS), voorzitter
 • Prof.dr. Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente)
 • Prof.dr. Hans Vossensteyn (Saxion Research & Graduate School)
 • Drs. Celia Noordegraaf (CUMAR)
 • Dr. Marjon Fokkens-Bruinsma (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Dr. Vera Toepoel (Universiteit Utrecht)
 • Dr. Barry Schouten (CBS)
 • Drs. Jos Lubberman (Regioplan)

Nieuwe voorzitter deskundigenpanel: Syvia Kok-de Vries stelt zich voor: “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.” Lees hier het volledige interview.

Werkgroepen Dataverzameling en NSE

Er zijn twee werkgroepen die adviseren over datagerelateerde vraagstukken die wezenlijk van belang zijn voor de besluitvorming door het bestuur en/of de Raad van Toezicht. De werkgroepen Dataverzameling en NSE komen ten minste driemaal per jaar bijeen. De werkgroep NSE brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan het bestuur Studiekeuze123 van haar beraadslagingen en eventuele bevindingen en aanbevelingen.

Samenstelling werkgroep Dataverzameling

De samenstelling van de werkgroep Dataverzameling is als volgt: namens de universiteiten door de VSNU voorgedragen: als lid Petra Pieck (VSNU) en als adviseur Tim Lampe (Vrije Universiteit), namens de hogescholen door de Vereniging Hogescholen voorgedragen: als lid Marcel Tillema (VH) en als adviseur Martine Jansen (Fontys), voorgedragen door de LSVb: Oumaima El Ghoulbzouri. Vanuit de NRTO en het ISO is er geen afgevaardigde, zij lezen per e-mail mee. Pauline Thoolen, hoofd afdeling Data en Techniek van Studiekeuze123, is voorzitter van de werkgroep.

Samenstelling werkgroep NSE

De samenstelling van de werkgroep NSE is als volgt: namens de universiteiten door de VSNU voorgedragen: als lid Han Werts (Radboud Universiteit) en als adviseur Petra Pieck (VSNU), namens de hogescholen door de Vereniging Hogescholen voorgedragen: als lid Judith Scheele (VH) en als adviseur Cynthia de Gans (Hogeschool Inholland), voordracht door de NRTO: Simone de Graaf (Hogeschool Tio), voordracht door het ISO: Michiel van Veluwen, voordracht door de LSVb: Oumaima El Ghoulbzouri. Pauline Thoolen, hoofd afdeling Data en Techniek van Studiekeuze123, is voorzitter van de werkgroep.

Lees meer over Onafhankelijkheid en governance.