Bestuurlijke organisatie

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering. Sinds eind 2008 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

Doelstellingen Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO – en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Studiekeuze123 is opgericht in 2006 als projectorganisatie en in 2008 een zelfstandige stichting geworden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor de financiering van Stichting Studiekeuze123. Zij ziet gegevensverzameling over het hoger onderwijs en de ontsluiting voor publieke doeleinden als een belangrijke taak van de overheid waar Studiekeuze123 concrete invulling aan geeft. De doelstellingen van Studiekeuze123, zoals geformuleerd in de statuten, zijn:

 • Het creëren, in stand houden en aanpassen van een adequaat, actueel, objectief en betrouwbaar functionerende (digitale) informatievoorziening voor (aankomende) studenten op het gebied van studiekeuze-informatie.
 • Het stimuleren van het (adequaat) gebruik van vergelijkende studiekeuze-informatie door (aankomende) studenten.
 • Het ondersteunen van (aankomende) studenten bij het kiezen van een opleiding door het bieden van vergelijkende studie-informatie op maat en aanvullende informatie.
 • Het bevorderen dat studiekeuze-informatie op een verantwoorde en passende wijze wordt toegepast in producten van (commerciële) aanbieders van studiekeuzeproducten.

Om dit te realiseren verzamelen we betrouwbare informatie van hoger onderwijsinstellingen, studenten en landelijke bronnen. Deze informatie brengen we samen in de landelijke Studiekeuzedatabase en vertalen we naar vergelijkbare en vrij toegankelijke studiekeuze-informatie voor iedereen die zich bezighoudt met een studiekeuze in het hoger onderwijs. Onze studiekeuze-informatie stellen we kosteloos beschikbaar:

 • via directe toegang tot de  Studiekeuzedatabase via een API, de Opleidingenwidget of de Open dagen widget;
 • op Studiekeuze123.nl;
 • in de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête® (NSE);
 • bij de opleidingsinformatie op websites van hoger onderwijsinstellingen in Studie in Cijfers® (SiC).

Activiteiten stichting Studiekeuze123

In de jaarverslagen geven we inzicht in de besteding van de subsidie aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden per jaar. Daarnaast is de financiële verantwoording en de jaarrekening opgenomen en voorzien van een toelichting.

Ga naar de jaarverslagen van Stichting Studiekeuze123.

ANBI-status

Stichting Studiekeuze123 heeft de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen). Aan het dragen en behouden van deze ANBI-status zijn voorwaarden verbonden. Zo moet de stichting o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van de organisatie.

Deze informatie deelt Studiekeuze123 jaarlijks in de jaarverslagen. We geven hierin inzicht in de besteding van de subsidie  aan de hand van een beschrijving van de activiteiten die plaatsvonden in het betreffende jaar. Daarnaast wordt in de jaarverslagen een financiële verantwoording en jaarrekening opgenomen en voorzien van een toelichting.

Medewerkers en afdelingen

Het team bestaat uit zestien medewerkers en is als volgt samengesteld.

Directeur-bestuurder:
 • Ingrid Kolkhuis Tanke
Afdeling Bestuur, control en bedrijfsvoering:
 • Constance Dutmer - Bestuurssecretaris / Functionaris Gegevensbescherming
 • Annewieke Nelemans - Financial controller
 • Iris Mulder - Beleidsmedewerker / Bestuursondersteuning
Afdeling Communicatie:                            
 • Gert-Jan Bos - Hoofd Communicatie
 • Bastian Schilderink - Productowner Online
 • Anke Koopmann - Communicatieadviseur
 • Maud Huygen - Communicatiemedewerker
 • Cathelijne Jongerius - Relatiebeheer
Afdeling Informatiemanagement:                     
 • Pauline Thoolen - Hoofd Informatiemanagement
 • Pascal Brenders - Adviseur kwaliteitsmanagement
 • Jeroen Meijerink - Informatieanalist
 • Hans van Driel - Productmanager Studie in Cijfers en HOVI
 • Nisan Mol - Productmanager Studiekeuzedatabase
 • Jeroen Kleingeld - Productmanager Nationale Studenten Enquête
 • Iris Saarloos - Methodoloog en Adviseur studiekeuze-informatie

Beloningsbeleid

Studiekeuze123 heeft een eigen functiehuis waarin alle functies zijn beschreven en ingeschaald. Studiekeuze123 hanteert de salarisschalen van de VSNU. Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Studiekeuze123. In het jaarverslag is een WNT-verantwoording opgenomen en voorzien van een uitgebreide toelichting.

Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze123

De Raad van Toezicht bestaat per 1 september 2020 uit de volgende leden:

 • drs. ing. René van Elderen, voorzitter
 • Joyce van der Wegen MSc
 • mr. drs. Anita van der Wal
 • dr. Kees Zeelenberg

Studiekeuze123 heeft een vacature voor de lid van Raad van Toezicht met een financieel profiel. Het profiel is op te vragen bij Ingrid Kolkhuis Tanke.

Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen. De samenstelling van het deskundigenpanel is als volgt:

 • Drs. Sylvia Kok-de Vries (CBS), voorzitter
 • Prof.dr. Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente)
 • Drs. Celia Noordegraaf (CUMAR)
 • Dr. Marjon Fokkens-Bruinsma (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Dr. Barry Schouten (CBS)
 • Drs. Jos Lubberman (Regioplan)
 • Prof.dr. Marcel Das (CentERdata)
 • Dr. Evelyne Meens (Fontys Hogescholen)

De voorzitter deskundigenpanel, Sylvia Kok-de Vries, stelt zich voor: “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.” Lees hier het volledige interview.

Governance

Tot september 2017 had Studiekeuze123 een bestuur waarin vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en studentenorganisaties zitting hadden met een onafhankelijke voorzitter. In 2016 heeft een onderzoek naar de governance-structuur van Studiekeuze123 plaatsgevonden door AEF om te achterhalen of deze opzet een belemmering kon zijn voor het objectief functioneren van Studiekeuze123 als leverancier van studiekeuze-informatie. AEF concludeert na diverse gesprekken en deskresearch dat de governance in theorie een belemmering kan zijn voor het onafhankelijk uitvoeren van de taken, maar dat tot op heden dit zich niet heeft voorgedaan.

De aanbevelingen van AEF waren:

 • Kies voor een brede doelstelling, maar wees terughoudend met het ontwikkelen van allerlei marktproducten.
 • Kies voor een maatschappelijk model, maar geef instellingen niet het laatste woord.
 • Leg de inhoudelijke betrokkenheid van instellingen en studenten in het primaire proces vast.
 • Kies voor een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.

Dit advies is door het bestuur overgenomen. De nieuwe governance-structuur is per september 2017 in werking getreden.