Bestuurlijke organisatie

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering. Sinds eind 2008 is Studiekeuze123 een zelfstandige stichting.

Tot september 2017 had Studiekeuze123 een bestuur waarin vertegenwoordigers van de onderwijskoepels en studentenorganisaties zitting hadden met een onafhankelijke voorzitter. In 2016 heeft een onderzoek naar de governance-structuur van Studiekeuze123 plaatsgevonden door AEF om te achterhalen of deze opzet een belemmering kon zijn voor het objectief functioneren van Studiekeuze123 als leverancier van studiekeuze-informatie. AEF concludeert na diverse gesprekken en deskresearch dat de governance in theorie een belemmering kan zijn voor het onafhankelijk uitvoeren van de taken, maar dat tot op heden dit zich niet heeft voorgedaan.

De aanbevelingen van AEF waren:

  • Kies voor een brede doelstelling, maar wees terughoudend met het ontwikkelen van allerlei marktproducten;
  • Kies voor een maatschappelijk model, maar geef instellingen niet het laatste woord
  • Leg de inhoudelijke betrokkenheid van instellingen en studenten in het primaire proces vast
  • Kies voor een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.

Dit advies is door het bestuur overgenomen. De nieuwe governance-structuur is per september 2017 in werking getreden.

Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze123

De voordacht van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door vijf organisaties uit het hoger onderwijs: Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO, en LSVb. De heer René van Elderen is de onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Studiekeuze123 bestaat uit:

  • René van Elderen, voorzitter
  • Dr. Joke Snippe MBA, voorzitter van het College van Bestuur van de Marnix Academie, is voorgedragen door de Vereniging van Hogescholen.
  • Eric Verduyn, directeur Onderwijs van de NCOI, is voorgedragen door de NRTO.
  • Jan de Jeu MA MSc, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, is voorgedragen door de VSNU.
  • Het ISO heeft Louise van Broekhoven voorgedragen.
  • Joyce van der Wegen is voorgedragen door de LSVb.

De directeur-bestuurder van Stichting Studiekeuze123 is Ingrid Kolkhuis Tanke.

Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen.

De samenstelling van het deskundigenpanel is als volgt: voorzitter Dr. Kees Zeelenberg (CBS), Prof.dr. Jos van Hillegersberg (Universiteit Twente), Dr. Leo Plugge (WTR SURF), Prof.dr. Hans Vossensteyn (Universiteit Twente, CHEPS). Drs. Celia Noordegraaf (CUMAR), dr. Marjon Fokkens-Bruinsma (Rijksuniversiteit Groningen), Dr. Vera Toepoel (Universiteit Utrecht) en dr. Barry Schouten (CBS).

Werkgroepen Dataverzameling en NSE

Er zijn twee werkgroepen die adviseren over datagerelateerde vraagstukken die wezenlijk van belang zijn voor de besluitvorming door het bestuur en/of de Raad van Toezicht. De werkgroepen Dataverzameling en NSE komen ten minste driemaal per jaar bijeen. De werkgroep NSE brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan het bestuur Studiekeuze123 van haar beraadslagingen en eventuele bevindingen en aanbevelingen.

Samenstelling werkgroepen

De samenstelling van de werkgroep Dataverzameling is als volgt: namens de universiteiten door de VSNU voorgedragen: als lid Petra Pieck (VSNU) en als adviseur Tim Lampe (Vrije Universiteit), namens de hogescholen door de Vereniging Hogescholen voorgedragen: als lid Marcel Tillema (VH) en als adviseur Martine Jansen (Fontys), voorgedragen door het ISO: Nina de Winter, voorgedragen door de LSVb: Annejet Lont. NRTO: geen afgevaardigde, lezen per e-mail mee. Pauline Thoolen, hoofd afdeling Data en Techniek van Studiekeuze123, is voorzitter van de werkgroep.

De samenstelling van de werkgroep NSE is als volgt: namens de universiteiten door de VSNU voorgedragen: als lid Han Werts (Radboud Universiteit) en als adviseur Petra Pieck (VSNU), namens de hogescholen door de Vereniging Hogescholen voorgedragen: als lid Judith Scheele (VH) en als adviseur Cynthia de Gans (Hogeschool Inholland), voordracht door de NRTO: Simone de Graaf (Hogeschool Tio), voordracht door het ISO: Nina de Winter, voordracht door de LSVb: Annejet Lont. Pauline Thoolen, hoofd afdeling Data en Techniek van Studiekeuze123, is voorzitter van de werkgroep.

Lees meer over Onafhankelijkheid en governance

0 opleidingenopleiding vergelijken