Meerjarenplan 2021-2024

In het meerjarenplan presenteren we op hoofdlijnen onze ambities, doelstellingen en strategie voor de komende vier jaar. Lees hier het volledige meerjarenplan 2021-2024.

Ambities, doelstellingen en strategie 2021-2024

Jongeren vinden het maken van een passende studiekeuze vaak lastig. Er is een groot aanbod aan studies in het hoger onderwijs en jongeren hebben het idee dat ze voor eens en voor altijd de beste keuze moeten maken. Dit veronderstelt dat ze zichzelf goed kennen en ook dat ze een beeld hebben over zichzelf in relatie tot hun toekomst. Ze zien van jongs af aan allerlei beroepen om zich heen en via sociale interactie en verschillende invloeden begint dan het denken over studies en toekomstig werk. Het zijn vooral nog indrukken en beelden die jongeren verzamelen. Bij het maken van de studiekeuze aan het eind van het voortgezet onderwijs zoekt de jongere steeds vaker actief naar informatie. Jongeren informeren zich via verschillende kanalen: via school, bezoeken van open dagen, familie, ouders, vrienden en media, waaronder online. In de verschillende onderzoeken die op dit terrein gedaan zijn, is duidelijk dat men behoefte heeft aan bruikbare informatie en dat de informatie betrouwbaar en onafhankelijk moet zijn. Daarnaast spelen bij de keuze ook gevoelsmatige aspecten. Zij letten naast harde feitelijke informatie ook op sfeer en sociale aspecten van de toekomstige opleiding. In onze visie hoort bij het maken van een keuze dat je de verschillende opties onderling moet kunnen vergelijken.

"In onze visie hoort bij het maken van een keuze dat je de verschillende opties onderling moet kunnen vergelijken.”


Sinds 2006 voorziet stichting Studiekeuze123 in de vraag naar objectieve, betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs. Hiertoe zet Studiekeuze123 een aantal producten in: Studiekeuze123.nl, de Studiekeuzedatabase, de Nationale Studenten Enquête (NSE), Studie in Cijfers en overige middelen om studiekiezers te bereiken zoals widgets en e-zines. Studiekeuze123 is een stichting die volledig gesubsidieerd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In dit meerjarenplan presenteren we op hoofdlijnen onze ambities, doelstellingen en strategie voor de komende vier jaar. Studiekeuze123 vormt een belangrijke schakel in het studiekeuze-voorlichtingsproces naar het hoger onderwijs. Jongeren weten Studiekeuze123.nl goed te vinden. De ambitie is dat te continueren, uit te bouwen en aan te blijven sluiten op de leefwereld van jongeren. Het onderwijs in Nederland staat bovendien nooit stil. Er is meer behoefte aan gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Covid-19 heeft de ontwikkelingen op dit vlak mogelijk versneld. Dit virus zorgde ervoor dat in het voorjaar 2020 het bezoeken van een open dag bij een universiteit of hogeschool niet meer hoorde tot de bekende informatiekanalen. Dit heeft tot effect gehad dat de online voorlichtingsactiviteiten van Studiekeuze123 extra zijn opgezocht. Deze gebeurtenissen hebben ertoe geleid versneld na te denken waar Studiekeuze123 online haar aanvullende rol kan vergroten. Studiekeuze123 is een brug tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs, maar Studiekeuze123 is er ook voor de studiekiezers binnen het hoger onderwijs (switchers, masterkiezers, doorstromers van het hbo naar het wo) en de studiekiezers afkomstig uit het mbo.

“Studiekeuze123 beschouwt het studiekeuzeproces als zowel een sociaal als individueel proces.”

Studiekeuze123 beschouwt het studiekeuzeproces als zowel een sociaal als individueel proces. Uiteindelijk zal de studiekiezer de mogelijkheden aan zichzelf moeten toetsen en de keuze maken. Daarom staan de komende vier jaren in het teken van het uitbouwen van het kunnen vergelijken informatie (zoals studies, opleidingen, steden, open dagen) op eigen voorwaarden. Daarbij wordt de bestaande informatievoorziening zoveel mogelijk op de diverse studiekiezers toegesneden zodat Studiekeuze123 het centrale informatiepunt is voor alle studiekiezers richting het hoger onderwijs. Studiekeuze123 zet zich de komende jaren weer in om de studiekiezer goed te bedienen.

Studiekeuze123 staat niet op zichzelf. Veel data worden gemaakt in nauwe samenwerking met andere onderzoekspartijen en stakeholders. Er spelen soms verschillende belangen waarbij het een uitdaging kan zijn om met behoud van draagvlak van de betrokken partijen, de studiekiezer altijd de garantie te kunnen afgeven dat we neutrale informatie bieden die in dienst staan van het studiekeuzeproces en waarbij er geen andere belangen spelen. De ambitie is het gebruik van de website op het hoge niveau te continueren, het gebruik van de data te verhogen en de participatie in de verdere ontwikkeling van de data te vergroten.