Studenten met een functiebeperking

Veel studenten (ca. 14%) hebben in meer of mindere mate een functiebeperking. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke of zintuiglijke handicap (bijvoorbeeld dwarslaesie, gehoorproblemen etc.) of van een chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes, ziekte van Crohn etc.). Veel vaker zijn dyslexie, autisme en psychische problemen zoals depressie de oorzaak van functiebeperkingen.

Aanpassingen

Meer dan de helft van deze studenten heeft daadwerkelijk last van de functiebeperking bij het volgen van een opleiding. Veel van deze belemmeringen kunnen op een relatief simpele manier worden weggenomen. In de afgelopen jaren is door onderwijsinstellingen veel geïnvesteerd in het toegankelijk maken van gebouwen. Maar ook op het gebied van aanpassingen van het studieprogramma gebeurt veel. Voorbeelden zijn: aanpassingen van het rooster, tentamentijdverlenging, flexibele toepassing van inlevertermijnen voor werkstukken en papers.

Studentenoordelen

Op Studiekeuze123.nl tonen we per instelling wat studenten met een functiebeperking vinden van hun onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld over speciale begeleiding tijdens de studie of over de beschikbare hulpmiddelen.

Toon de onderwijsinstellingen.

Contactpersonen

Vrijwel altijd is er sprake van ‘maatwerkoplossingen’. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat studenten kenbaar maken dat ze extra ondersteuning nodig hebben. Dit houdt dus in dat ze zich op tijd, liefst al vóórdat ze met de opleiding starten, moeten melden. Op alle instellingen zijn medewerkers aangesteld, meestal de studentendecaan, die hierbij kunnen helpen. Zij staan studenten met een functiebeperking graag te woord.

Contactpersonen van de instellingen staan vermeld op de site van Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen Expertisecentrum handicap + studie).

Financiële regelingen

Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een fonds in te richten voor de financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting zullen oplopen. Dit heet het profileringsfonds.

Studiekiezers met een functiebeperking zijn niet altijd even goed op de hoogte van de (financiële) regelingen die voor hen van toepassing zijn. Daarom heeft het ministerie van OCW, in samenwerking met het Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen Expertisecentrum handicap + studie), LSVb en ISO een informatieve factsheet ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.