Bronnen

Studiekeuze123 toont objectieve en betrouwbare informatie over opleidingen, steden en instellingen, waaronder ook studentenoordelen. Maar waar komt deze informatie vandaan?

Mededeling: effecten van coronapandemie op informatie en cijfers

De informatie op onze website (bijvoorbeeld over opleidingen) is afkomstig uit verschillende bronnen. Sommige informatie die we uit deze bronnen halen, is verzameld tijdens de coronapandemie. Dit betekent dat er onder uitzonderlijke omstandigheden cijfers en feiten zijn verzameld of onderzoek is gedaan. De informatie is nog steeds waardevol en betrouwbaar, maar het kan wel zijn dat de coronapandemie sommige uitkomsten heeft beïnvloed. Hierdoor kan het een iets ander beeld geven dan in andere jaren. We hebben een pagina ingericht waarop we de bronnen uitlichten die recent vernieuwd zijn met informatie die verzameld is tijdens de coronapandemie.

Lees meer over de effecten van de coronapandemie op informatie en cijfers

Schema met bronnen, data waarop bronnen vernieuwd zijn, indicatoren die hier vandaan komen en bronnenleveranciers

In onderstaand schema zie je waar Studiekeuze123 deze informatie vandaan haalt en uit welk jaar de getoonde data komt.

Bekijk het schema

Beslisregels voor het niet tonen van data

Soms besluit Studiekeuze123 om data niet te tonen. De verschillende beslisregels hiervoor worden per bron beschreven.

Lees de beslisregels

Bronnenleveranciers en toelichting

Hieronder vind je – op alfabetische volgorde – een korte toelichting op de bronnen die Studiekeuze123 gebruikt. Wil je meer weten over de leveranciers van deze bronnen? Kijk dan op de pagina met de bronnenleveranciers.

Aantal opleidingen bij een instelling

Het aantal opleidingen aan deze instelling komt uit Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123.

Aantal studenten

De cijfers over het aantal eerstejaars aan deze vestiging van deze hogeschool/universiteit en en het totaal aantal studenten aan deze opleiding binnen deze opleidingsvorm zijn afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Accreditatierapport

Het accreditatierapport wordt opgesteld door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) . Een accreditatie is een ‘keurmerk’ waarmee de NVAO aangeeft dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de wettelijke eisen.

Afstuderen na 4/5 jaar

Deze informatie bestaat uit twee onderdelen voor zowel hbo als wo.

Hbo:

  • Diploma bij deze opleiding aan deze hogeschool: het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en ook hier binnen 5 jaar het diploma heeft behaald, is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.
  • Een hbo-bachelordiploma of hoger: het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze hogeschool is gestart en hier of elders binnen 5 jaar een hbo-bachelordiploma of hoger heeft behaald, is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Wo:

  • Diploma bij deze opleiding aan deze universiteit: het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en ook hier binnen 4 jaar het diploma heeft behaald, is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.
  • Een wo-bachelordiploma of hoger: het percentage studenten dat bij deze opleiding aan deze universiteit is gestart en hier of elders binnen 4 jaar een wo-bachelordiploma of hoger heeft behaald, is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Arbeidsmarkt na afstuderen

De cijfers getoond bij ‘De arbeidsmarkt na afstuderen’ zijn afkomstig uit de schoolverlatersonderzoeken van het hoger beroepsonderwijs (HBO-monitor: jaarlijks) en het wetenschappelijk onderwijs (Nationale Alumni Enquête: tweejaarlijks). Hierin worden afgestudeerden gevraagd naar hun arbeidsmarktpositie en hoe ze terugkijken op de gevolgde opleiding. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en de UNL.

De cijfers hebben alleen betrekking op voltijdstudies en worden alleen getoond als landelijk gemiddelde voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan deze onderzoeken veelal te laag is om betrouwbare uitspraken te doen over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling. Voor het wo geldt dat de gegevens betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie van wo-masterstudenten aangezien zij worden bevraagd in de Nationale Alumni Enquête. Bij wo-bacheloropleidingen worden geen cijfers getoond, omdat hier geen gegevens van bekend zijn.

Naast het bruto startsalaris wordt ook het gemiddelde aantal uren per week getoond op basis van de reguliere baan. Het cijfer is gebaseerd op de werkende beroepsbevolking (afgestudeerden met een baan, vast of tijdelijk, in loondienst of zelfstandigen/freelancers met ten minste 1 uur werk per week).

Bedenk dat degenen die meededen aan deze onderzoeken al anderhalf jaar klaar waren met hun opleiding. Ondertussen kan de opleiding en de situatie op de arbeidsmarkt veranderd zijn.

Bindend studieadvies

De informatie over bindend studieadvies wordt aangeleverd door de instellingen zelf.

Bekostiging

De bekostiging is afkomstig uit CROHO van DUO.

Buitenlandse studenten

Het percentage studenten dat uit het buitenland komt, is afkomstig van de instellingen zelf.

Collegegeld

Het wettelijke collegegeld is afkomstig van het Ministerie van Onderwijs.

Contacttijd

De informatie over contacttijd in het eerste jaar is afkomstig van eerstejaarsstudenten die deelnamen aan de Nationale Studenten Enquête.

Diploma

Het diploma dat je kunt behalen na afronding van de opleiding is afkomstig uit CROHO van DUO.

Doorstroom

Het cijfer over de doorstroom naar het tweede jaar en de afstudeerpercentages komen uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Doorstuderen

Het percentage van de studenten dat doorstudeert is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

ECTS

Het aantal ECTS is afkomstig uit CROHO van DUO.

Fixusopleiding

De informatie over de fixusopleidingen wordt geleverd door Studielink.

Gekozen beroepen

De beroepen zijn afkomstig uit de schoolverlatersonderzoeken van het hoger beroepsonderwijs (HBO-monitor: jaarlijks) en het wetenschappelijk onderwijs (Nationale Alumni Enquête: tweejaarlijks). Hierin worden afgestudeerden gevraagd naar hun arbeidsmarktpositie en hoe ze terugkijken op de gevolgde opleiding. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en de UNL.

De beroepen gelden voor deze studie en niet alleen voor deze opleiding aan deze instelling. De beroepen uit de HBO-monitor zijn gecodeerd volgens de internationale ISC008-standaard. De beroepen uit de Nationale Alumni Enquête zijn gecodeerd door Studiekeuze123. De beroepen zijn aflopend gesorteerd met per beroep het percentage van de werkenden dat 1,5 jaar na afstuderen in dit beroep terecht is gekomen. Voor het wo geldt dat de gegevens betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie van wo-masterstudenten aangezien zij worden bevraagd in de Nationale Alumni Enquête. Bij wo-bacheloropleidingen worden geen beroepen getoond, omdat hier geen gegevens van bekend zijn. Bedenk dat degenen die meededen aan deze onderzoeken al anderhalf jaar klaar waren met hun opleiding. Ondertussen kan de opleiding en de situatie op de arbeidsmarkt veranderd zijn.

Gekozen masters

Een lijst met de meest gekozen masters na deze wo-bachelorstudie. De masters zijn aflopend gesorteerd met het percentage van studenten dat is door gaan studeren aan deze master. De lijst met meest gekozen masters is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Honoursprogramma

Of de mogelijkheid van een honoursprogramma bestaat, is direct afkomstig van de instellingen.

Instellingsomschrijving

De beschrijving over de instelling krijgt Studiekeuze123 van de instelling zelf.

Instroommomenten

De instroommomenten worden aangeleverd door de instellingen zelf.

Oordelen afgestudeerden

De tevredenheidsoordelen over de huidige baan en de carrièremogelijkheden van de huidige baan komen uit het schoolverlatersonderzoek van het hoger beroepsonderwijs (HBO-monitor).

Het percentage afgestudeerden dat tevreden is over zijn of haar studiekeuze is afkomstig uit zowel de HBO-monitor al het schoolverlatersonderzoek van het wetenschappelijk onderwijs (Nationale Alumni Enquête). Dit geldt ook voor het percentage afgestudeerden dat aangeeft de opleiding een goede basis te vinden voor de arbeidsmarkt.

In deze onderzoeken worden afgestudeerden 1,5 jaar na afstuderen gevraagd wat hun huidige arbeidsmarktpositie is en hoe ze terugkijken op de gevolgde opleiding. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en de UNL. De cijfers worden alleen getoond als landelijk gemiddelde voor deze studie. De reden hiervoor is dat het aantal afgestudeerden dat meedoet aan deze onderzoeken veelal te laag is om betrouwbare uitspraken te doen over een specifieke opleiding aan een specifieke instelling. Voor het wo geldt dat de gegevens betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie van wo-masterstudenten aangezien zij worden bevraagd in de Nationale Alumni Enquête. Bij wo-bacheloropleidingen worden geen cijfers getoond, omdat hier geen gegevens van bekend zijn. Bedenk dat degenen die meededen aan deze onderzoeken al anderhalf jaar klaar waren met hun opleiding. Ondertussen kan de opleiding en de situatie op de arbeidsmarkt veranderd zijn.

Open dagen

De informatie over open dagen is afkomstig van de instellingen.

Opleidingsomschrijving

De beschrijvende tekst over de opleiding is direct afkomstig van de instellingen. Indien een instelling uitsluitend een Engelstalige omschrijving aanlevert, wordt deze hier getoond.

Prognoses arbeidsmarkt

Stel dat je nu begint aan een opleiding, hoe zijn dan je kansen op een baan als je 5 later jaar klaar bent? Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voert eens in de twee jaar een onderzoek uit waarin ze voorspellingen doen en antwoord proberen te geven op deze vraag. De informatie over prognose, conjunctuurgevoeligheid en uitwijkmogelijkheden komt uit dit onderzoek.

De voorspellingen van het ROA hebben niet betrekking op specifieke opleidingen maar op opleidingstypen (bijv. 'hbo kunst' of 'wo taal, cultuur en journalistiek'). Per type wordt een inschatting gegeven van de arbeidsmarktpositie. Hoewel de cijfers op basis van een wetenschappelijk model tot stand komen, zijn het geen harde cijfers. De kans op een baan is afhankelijk van veel factoren zoals je eigen kwaliteiten, de regio waarin je een baan zoekt en de precieze deelsector waarin je solliciteert.

Steden/gemeenten

Het aantal inwoners van een gemeente is afkomstig van het CBS. De informatie over het aantal kroegen, bioscopen en musea in een gemeente is afkomstig van het LISA. De informatie over het aantal studenten, de woonsituatie, type woning, oppervlakte, woonlasten en de druk op de woningmarkt van studentenhuisvesting is afkomstig van ABF, BZK en Kences.

Studentenoordelen

De studentenoordelen worden jaarlijks verzameld in de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit is een landelijk onderzoek onder alle studenten in Nederland waarin zij hun opleiding en instelling mogen beoordelen. Zij doen dit door een score te geven op een 5-puntsschaal (1-5), waarbij 1 betekent zeer ontevreden en 5 zeer tevreden. Naast cijfers van de opleiding wordt het landelijk gemiddelde van een opleiding weergegeven. Studiekeuze123 organiseert de Nationale Studenten Enquête. Lees meer over de Nationale Studenten Enquête.

  • Weergave studentenoordelen op Studiekeuze123.nl

Er zijn twee weergaveregels. De eerste is simpel: bij minder dan 5 respondenten wordt het resultaat niet weergegeven (het gaat hier om ongewogen aantallen). De tweede is complexer en heeft met de verdeling van antwoorden te maken. Stel, een opleiding heeft een gemiddelde tevredenheid van 3. Maar dit gemiddelde bestaat uit twee even grote groepen: een groep die een 1 geeft, en een groep die een 5 geeft. In dat voorbeeld is de spreiding rond het gemiddelde heel groot. Een andere opleiding heeft ook een gemiddelde van 3, maar in dit geval heeft iedereen ‘3’ ingevuld. De spreiding is daar heel klein (zelfs nul). Hoe kleiner de spreiding én hoe groter het aantal respondenten, hoe betrouwbaarder het getal dat je toont. Dat kun je met een betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde laten zien. Om het volledig te maken is er ook een eindigheidscorrectie: als het totale aantal studenten in een opleiding klein is, zijn de eisen iets soepeler. De regel is: het 95% betrouwbaarheidsinterval incl. eindigheidscorrectie mag niet breder dan 0,5 zijn.

Studentenoordelen over studeren met een functiebeperking

De studentenoordelen over studeren met een functiebeperking zijn afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). De oordelen hebben betrekking op de instelling als geheel en niet op opleidingen omdat het om kleine aantallen respondenten gaat. Studiekeuze123 organiseert de Nationale Studenten Enquête. Lees meer over de Nationale Studenten Enquête.

Studenten uit het buitenland

Het percentage studenten dat uit het buitenland komt, is afkomstig van de instellingen zelf en betreft alle opleidingsvormen van deze opleiding.

Studiekeuzecheck

De informatie over de studiekeuzecheck is afkomstig van de instellingen zelf. Lees meer over de studiekeuzecheck.

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde van dezelfde opleiding bij andere hogescholen dan wel universiteiten. De cijfers hebben betrekking op voltijd bacheloropleidingen. Dat geldt ook voor de landelijke cijfers. Particuliere opleidingen (niet bekostigd door de overheid) zijn niet in dit landelijk gemiddelde meegenomen. Lees meer over de berekening van de cijfers en het ontstaan van Studie in Cijfers.

Studieomschrijving

De omschrijving van een studie is afkomstig van Studiekeuze123.

Studierichting

De indeling van studies in een studierichting is afkomstig van Studiekeuze123.

Taal

De talen waarin de opleiding wordt aangeboden zijn direct afkomstig van de instellingen.

Verdeling man/vrouw

De verdeling man/vrouw is afkomstig uit het 1 Cijfer HO van DUO.

Varianten en afstudeerrichtingen

De informatie over varianten en afstudeerrichtingen wordt aangeleverd door de instellingen zelf.

Wettelijke (aanvullende) vooropleidingseisen

De informatie over wettelijke vooropleidingseisen en toelatingseisen is afkomstig uit de Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs (RATHO) die wordt gepubliceerd door de overheid. De eventuele aanvullende eisen zijn afkomstig van de instellingen zelf. 

Vragen?

Heb je vragen over de informatie die je ziet op Studiekeuze123? Neem dan gerust contact met ons op.