Bronnen

Studiekeuze123.nl toont objectieve en betrouwbare informatie over opleidingen, onderwijsinstellingen en steden. Maar waar komt deze informatie vandaan?

De informatie komt uit verschillende bronnen. Die kunnen we opdelen in de volgende categorieën:

 • Studenten via enquêtes
 • Hogescholen en universiteiten
 • Registers
 • Andere bronnen

Informatie afkomstig van studenten via enquêtes

Nationale Studenten Enquête (NSE)

Verantwoordelijke organisatie: Landelijk Centrum Studiekeuze

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar, eind mei of begin juni

In de Nationale Studenten Enquête worden studenten van hogescholen en universiteiten jaarlijks gevraagd om hun oordeel te geven over hun opleiding en onderwijsinstelling. Het gaat om voltijd, deeltijd en duale studenten. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar de inhoud en opzet van de opleiding, de docenten, de aansluiting op de beroepspraktijk en toetsing en beoordeling. De resultaten van de NSE worden opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Ze worden gebruikt voor studiekeuzevoorlichting op Studiekeuze123.nl, maar ook externe afnemers van de Studiekeuzedatabase of het NSE Benchmarkbestand kunnen de resultaten gebruiken voor studiekeuzevoorlichting of wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast gebruiken hogescholen en universiteiten de resultaten voor interne kwaliteitszorg en verbetering van het onderwijs.

De data bestaat uit een algemeen tevredenheidsoordeel, verschillende themascores en het onderdeel 'Studeren met een ondersteuningsbehoefte':

Algemeen oordeel

Het algemeen oordeel is de studenttevredenheid gebaseerd op de gemiddelde score op een schaal van 1 tot 5 op de vraag 'Hoe tevreden ben jij met je opleiding in het algemeen?'.

Themascores

Per thema worden een aantal vragen gesteld. Studenten geven per vraag aan hoe tevreden ze zijn op een schaal van 1 tot 5. De themascores zijn een gemiddelde van deze oordelen.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

In de NSE vragenlijst is ook een blok opgenomen met vragen over studeren met een ondersteuningsbehoefte. Dit kan bijvoorbeeld komen door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Studenten wordt gevraagd hoe tevreden ze zijn over de ondersteuning die de hogeschool of universiteit biedt. Bijvoorbeeld informatie en voorlichting, het begrip en de kennis van docenten en/of andere medewerkers, aanpassingen in de toetsing, aanpassingen in het onderwijs, zelfstudievoorzieningen en financiële compensatie. Studenten geven aan hoe tevreden ze zijn op een schaal van 1 tot 5.

HBO-Monitor en Nationale Alumni Enquête (NAE)

Verantwoordelijke organisaties: Vereniging Hogescholen (HBO-Monitor) en Universiteiten van Nederland (NAE)

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar (HBO-Monitor), en één keer per twee jaar (NAE), in mei of juni

De HBO-Monitor en de NAE zijn de schoolverlatersonderzoeken van het hbo en het wo. Anderhalf jaar na het behalen van het diploma worden afgestudeerden gevraagd naar hun huidige positie op de arbeidsmarkt. Voor het hbo worden studenten uitgenodigd die een hbo-bachelor of hbo-associate degree hebben behaald. Voor het wo zijn dit studenten die een wo-master hebben behaald. Ook wordt hen gevraagd hoe ze terugkijken op hun opleiding. De enquêtes worden afgenomen door de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland. Vervolgens worden de gegevens door Studiekeuze123.nl opgevraagd. Op Studiekeuze123.nl tonen we het landelijke gemiddelde per SOI rubriek. SOI is de onderwijsindeling die het CBS heeft bedacht voor de Nederlandse situatie en staat voor standaard indeling onderwijs. Soms komt een rubriek overeen met één studie en soms is een aantal studies samengenomen. We tonen deze cijfers bij de hbo-bachelors en de wo-masters. Bij wo-bachelors tonen we informatie over de meest gekozen masters.

Baan op niveau

Dit is het percentage van afgestudeerden die een voltijd opleiding hebben gevolgd en anderhalf jaar na afstuderen aangeven werk te hebben waarvoor het niveau van hun opleiding vereist is.

Baan binnen het vakgebied

Dit is het percentage van afgestudeerden die een voltijd opleiding hebben gevolgd en anderhalf jaar na afstuderen aangeven werk te hebben binnen het vakgebied van de studie.

Tevredenheid over de huidige baan

Dit is het gemiddelde tevredenheidsoordeel dat afgestudeerden die een voltijd opleiding hebben gevolgd, anderhalf jaar na afstuderen geven over hun huidige baan . De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot 5. Daarbij staat 1 voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden.

Tevredenheid over de carrièremogelijkheden binnen de huidige baan

Dit is het gemiddelde tevredenheidsoordeel dat afgestudeerden die een voltijd opleiding hebben gevolgd, anderhalf jaar na afstuderen geven over de carrièremogelijkheden binnen hun huidige functie . De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot 5. Daarbij staat 1 voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden.

Meest gekozen beroepen

Dit zijn de beroepen die afgestudeerden die een voltijd, deeltijd of duale opleiding hebben gevolgd, anderhalf jaar na afstuderen aangeven te hebben. Per beroep wordt aangegeven hoeveel procent van de werkende afgestudeerden dat beroep heeft. De beroepen zijn gecodeerd volgens de internationale ISCO-08 standaard.

Informatie afkomstig van hogescholen en universiteiten

HOVI

Verantwoordelijke organisaties: hogescholen en universiteiten

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: dagelijks

Een deel van de gegevens in de Studiekeuzedatabase wordt aangeleverd door de hogescholen en universiteiten. Een belangrijk onderdeel van het studiekeuzeproces is het vergelijken van informatie. Om ervoor te zorgen dat informatie van verschillende onderwijsinstellingen met elkaar te vergelijken is, is HOVI ontwikkeld. HOVI zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen studiekeuze-informatie op een gestandaardiseerde en daarmee vergelijkbare manier aanbieden. Studiekeuze123.nl is een van de afnemers van de HOVI-bestanden. De gegevens zijn ook beschikbaar voor andere afnemers.

De volgende gegevens uit HOVI worden overgenomen in de Studiekeuzedatabase:

Alternatieve naam

Op Studiekeuze123.nl tonen we de opleidingsnaam zoals deze is opgenomen in RIO. Sommige opleidingen gebruiken echter een andere naam in hun communicatie. Deze alternatieve naam kan worden aangeleverd in HOVI. Op de opleidingspagina wordt de alternatieve naam ook getoond.

Opleidingsomschrijving en omschrijving van de onderwijsinstelling

Hogescholen en universiteiten kunnen per opleiding een korte omschrijving van de opleiding geven. Deze wordt bovenaan de opleidingspagina getoond. Daarnaast kunnen ze een algemene omschrijving van de onderwijsinstelling geven. Deze wordt getoond op de overzichtspagina van de hogeschool of universiteit.

Varianten en afstudeerrichtingen 

Binnen sommige opleidingen is het mogelijk om een variant of een afstudeerrichting te kiezen. In HOVI geven onderwijsinstellingen aan welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Er wordt ook een korte toelichting gegeven. Deze informatie wordt op de opleidingspagina getoond bij 'Keuzes binnen de opleiding'.

Honoursprogramma 

Sommige opleidingen bieden een honoursprogramma. Dit programma biedt studenten meer uitdaging. Het wordt gevolgd naast het reguliere curriculum. In HOVI kunnen hogescholen en universiteiten aangeven of er een honoursprogramma is en hoe het programma wordt ingevuld. Deze informatie wordt op de opleidingspagina getoond bij 'Keuzes binnen de opleiding'.

Opleidingswebsite en instellingswebsite 

Op de opleidingspagina op Studiekeuze123.nl/opleidingen staat een link naar de website van de hogeschool of universiteit over de betreffende opleiding. Op de pagina van de onderwijsinstelling op Studiekeuze123.nl/onderwijsinstellingen is een link opgenomen naar de website van de hogeschool of universiteit.

Contactgegevens 

Het bezoekadres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de vestiging van de hogeschool of universiteit waaraan de opleiding gegeven wordt.

Open dagen 

Hogescholen en universiteiten voeren in HOVI hun voorlichtingsactiviteiten in. Ze kunnen aangeven of de activiteit doorlopend, op datum of op afspraak is. Ze kunnen ook aangeven of het een activiteit op locatie of online is. De onderwijsinstelling voegt een link naar de eigen website toe, waar de studiekiezer zich kan aanmelden voor de voorlichtingsactiviteit.   

Taal

De talen waarin de opleiding gegeven wordt. Onderwijsinstellingen kunnen dit in een percentage aangeven. Alle opgegeven talen worden op de opleidingspagina getoond.

Aandeel buitenlandse studenten 

Het percentage studenten binnen de opleiding die afkomstig zijn uit het buitenland.  

Instroommomenten 

Het standaard instroommoment is september. Hogescholen en universiteiten kunnen in HOVI aangeven of studenten ook op een ander moment kunnen instromen.

Aanmelddeadline 

De landelijke aanmelddeadline is 15 januari voor numerus fixusopleidingen en 1 mei voor opleidingen met vrije instroom. Deze deadlines gelden niet voor opleidingen met een andere vorm van selectie, voor masters en voor particuliere opleidingen. Ook kunnen onderwijsinstellingen ervoor kiezen om ook studenten na de 1 mei deadline nog toe te laten. Daarom kunnen onderwijsinstellingen een afwijkende aanmelddeadline opgeven in HOVI.

Studiekeuzecheck 

Een beschrijving van hoe de studiekeuzecheck wordt vormgegeven, de naam van de activiteit en een link naar de website van de hogeschool of universiteit waar meer informatie over de studiekeuzecheck gegeven wordt.

Bindend studieadvies (BSA)

Onderwijsinstellingen kunnen aangeven of de opleiding een bindend studieadvies (BSA) of niet-bindend studieadvies (NBSA) heeft. Ze geven ook aan hoeveel punten er behaald moeten worden om door te mogen gaan met de opleiding en in hoeveel maanden die punten gehaald moeten worden. Wij tonen op Studiekeuze123.nl alleen de BSA's van 12 maanden.

Informatie uit registers

RIO

Verantwoordelijke organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: 9 keer per jaar

RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) bevat o.a. alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs. Het register wordt bijgehouden door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wanneer een opleiding met accreditatie van de NVAO is opgenomen in RIO, verschijnt deze automatisch op Studiekeuze123.nl. We halen de volgende gegevens uit RIO:

Naam van de opleiding

Op Studiekeuze123.nl gebruiken we de opleidingsnaam zoals deze in RIO is geregistreerd.

Diploma

Het soort diploma (bachelor, master of associate degree) en de toevoeging van het vakgebied (Science, Arts of Law).

Studiepunten (ECTS)

Het aantal studiepunten (ECTS) geeft aan hoeveel tijd een student kwijt is aan een vak of opleiding. 1 ECTS staat voor 28 uur studeren. Een studiejaar bestaat meestal uit 60 ECTS. In RIO staat aangeven uit hoeveel ECTS de volledige opleiding bestaat.

Bekostiging

In RIO staat aangegeven of de opleiding bekostigd wordt door de overheid of dat het een particuliere opleiding is.

1 Cijfer HO

Verantwoordelijke organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar, in mei of juni

1 Cijfer HO is het bestand waarin alle inschrijvingen staan van alle studenten in het bekostigd hoger onderwijs in Nederland. Het bestand wordt beheerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). We halen de volgende gegevens uit 1 Cijfer HO:

Aantal eerstejaars

Het aantal eerstejaars dat het studiejaar ervoor gestart is.

Percentage studenten dat afstudeert binnen een bepaalde tijd 

De totale groep studenten wordt opgedeeld in drie categorieën:

 • Percentage studenten dat binnen de gestelde termijn een diploma haalt voor deze opleiding
 • Percentage studenten dat binnen de gestelde termijn een diploma haalt voor een andere opleiding van hetzelfde niveau of hoger
 • Percentage studenten dat binnen de gestelde termijn geen diploma haalt.

De gestelde tijd is voor voltijd en duale opleidingen de nominale duur van de opleiding + één jaar. Voor deeltijdopleidingen is dat de nominale duur van de opleiding + twee jaar.

Doorstroom naar het tweede jaar 

Het percentage studenten dat na het eerste studiejaar direct verder gaat met het tweede jaar van de opleiding. Deze studenten zijn niet gestopt met de opleiding en hebben genoeg studiepunten (ECTS) behaald om hun studie te mogen vervolgen.

Doorstuderen 

Het percentage studenten dat (eventueel na een tussenjaar) een vervolgstudie doet in het Nederlandse hoger onderwijs.  

Gekozen masters

Bij wo-bachelors wordt een lijst getoond van de meest gekozen masteropleidingen na die betreffende bachelor. Hierbij wordt ook aangegeven welk percentage van de studenten voor die master koos.

RATHO

Verantwoordelijke organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar, in september

In de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt vastgesteld welke profielen toegang geven tot welke hbo- en wo-opleidingen. Ook wordt er in opgenomen welke aanvullende vakken er nodig zijn. RATHO (Regeling Aanmelding en Toelating Hoger Onderwijs) wordt vastgelegd in het wetboek. De wettelijke toelatingseisen die wij tonen op Studiekeuze123.nl zijn afkomstig uit RATHO.

Numerus fixus

Verantwoordelijke organisatie: Studielink

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: in de periode september tot december, wekelijks

Studielink verzamelt de informatie over opleidingen met een numerus fixus. Onderwijsinstellingen geven deze informatie aan Studielink door. Dit doen zij tot uiterlijk 1 december. Studielink levert ons een overzicht met de volgende informatie:

Capaciteit

Het aantal eerstejaarsstudenten dat tot de opleiding wordt toegelaten.

Aantal keer deelnemen

Landelijk mag een studiekiezer per studie drie keer deelnemen aan de selectieprocedure. Hogescholen en universiteiten mogen ervoor kiezen om zelf een lager maximum aan te houden. Bij die onderwijsinstelling kan dan maar 1 of 2 keer worden deelgenomen aan de selectie voor die bepaalde opleiding. De overige selectiepogingen moet de studiekiezer dan bij een andere hogeschool of universiteit doen. Het maximum aantal deelnames voor de opleiding bij die betreffende onderwijsinstelling wordt getoond bij 'Aantal keer deelnemen'.

Accreditatieregister 

Verantwoordelijke organisatie: NVAO

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: negen keer per jaar

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt onafhankelijk de kwaliteit van het Nederlands en Vlaams hoger onderwijs. Als de kwaliteit van de opleiding aan de wettelijke eisen voldoet, dan geven zij een accreditatie af. Op de opleidingspagina's op Studiekeuze123.nl staat een link naar het accreditatierapport van de NVAO over die betreffende opleiding.

Statline

Verantwoordelijke organisatie: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: twee keer per jaar, in februari en april

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het systeem Statline. Hierop worden verschillende openbare statistieken gepubliceerd. Studiekeuze123.nl gebruikt Statline voor de inwonersaantallen en de indeling van gemeenten en provincies.

Wettelijk collegegeld

Verantwoordelijke organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar, in augustus

Het wettelijk collegegeld wordt ieder jaar vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolgens wordt het gepubliceerd in de Staatscourant. Op Studiekeuze123.nl tonen we het wettelijk collegegeld bij de voltijd, bekostigde opleidingen.

Vestigingenregister LISA 

Verantwoordelijke organisatie: LISA (Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen)

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar, in april

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Studiekeuze123.nl gebruikt dit register om op de stedenpagina's per stad te tonen hoeveel kroegen, bioscopen, theaters en musea er zijn. 

CBS microdata

Verantwoordelijke organisatie: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar, in februari

Microdata zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke organisaties, planbureaus en onderzoeksinstanties in een aantal andere EU-landen onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen. Het borgen van privacy en het voorkomen van onthulling van personen of bedrijven is daarbij het uitgangspunt. Het onderzoek wordt gedaan in een beveiligde microdata-omgeving van het CBS, de Remote-Access-omgeving (RA-omgeving). 

We halen de volgende gegevens uit de CBS microdata:

 • behaalde diploma’s in het hoger onderwijs
 • vooropleidinggegevens
 • ISAT-studiecodes en rubrieken aan de hand van de StandaardOnderwijsIndeling van het CBSinkomenssituatie voor het bepalen van zelfstandigen
 • arbeids- en loongegevens
 • persoonskenmerken
 • migratiekenmerken

Met behulp van deze microdata heeft Landelijk Centrum Studiekeuze de volgende arbeidsmarktindicatoren ontwikkeld:

 • percentage zelfstandigen (en indicatie of het een hoog percentage is)
 • bruto maandsalaris
 • werkuren per week
 • vast contract
 • duur tot een substantiële baan

Lees meer hierover in de Onderzoeksverantwoording.

Informatie uit andere bronnen

Arbeidsmarktinformatiesysteem (AIS) 

Verantwoordelijke organisatie: ROA

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: iedere twee jaar

ROA geeft op basis van wetenschappelijk onderzoek een prognose op de arbeidsmarkt over 6 jaar. Er is voor deze periode gekozen omdat dit ongeveer de tijd is tussen het maken van de studiekeuze en de eerste stappen op de arbeidsmarkt. De prognoses gelden niet voor specifieke opleidingen of studies, maar voor opleidingstypen. Dit zijn bijvoorbeeld 'bachelor kunst' of 'master taal en cultuur'. Hoewel de cijfers op basis van een wetenschappelijk model tot stand komen, zijn het geen harde cijfers. Je kansen op de arbeidsmarkt zijn van veel factoren afhankelijk, zoals je eigen kwaliteiten, de regio waarin je een baan zoekt en de precieze deelsector waarin je solliciteert. Ook kan er in 6 jaar veel veranderen op de arbeidsmarkt.

We halen de volgende gegevens uit AIS:

Indicator toekomstige arbeidsmarktsituatie (ITA) 

Wat is de verwachte vraag en aanbod voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt? De indicator Toekomstig Arbeidsmarktperspectief (ITA) geeft aan welke vraag-aanbod-discrepantie er per opleidingstype te verwachten is in de komende zes jaar. 

Conjunctuurgevoeligheid 

De conjunctuurgevoeligheid geeft aan hoe gevoelig dit opleidingstype is voor veranderingen in de economische situatie. De indicator geeft daarmee de mate van werkzekerheid aan.

Uitwijkmogelijkheden 

De indicator voor uitwijkmogelijkheden geeft aan hoe breed het domein is waarin mensen werk vinden. Naarmate de uitwijkmogelijkheden groter zijn, kunnen de afgestudeerden in een bredere groep bedrijfssectoren en beroepsgroepen terechtkomen. 

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS)

Verantwoordelijke organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ABF Research en Kences

Hoe vaak wordt de bron geüpdatet: één keer per jaar in december

De jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (LMS) geeft inzicht in studentenhuisvesting op basis van registerdata en enquêtedata. Er wordt onder andere informatie gegeven over de omvang en samenstelling van de studentenpopulatie. Ook informatie over de woonwensen, betaalbaarheid en internationale studenten is erin terug te vinden. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting wordt door ABF Research onder auspiciën van Kences uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De informatie over studentenhuisvesting is te vinden op de stedenpagina's op Studiekeuze123.nl.

Bronnenoverzicht

Na iedere release van de Studiekeuzedatabase geven we een overzicht van de bronnen, de data waarop de bronnen vernieuwd zijn, welke indicatoren er vandaan komen en welke leverancier de bron levert.

Bekijk het meest recente schema

Beslisregels voor het niet tonen van data

Soms besluit Studiekeuze123.nl om data niet te tonen. Dit kan verschillende redenen hebben. Hiervoor hebben we per bron beslisregels geschreven.

Lees de beslisregels

Vragen?

Heb je vragen over de informatie die je ziet op Studiekeuze123.nl? Neem dan gerust contact met ons op.