Studiekeuze zoekt een lid van de raad van toezicht

Studiekeuze123 is een unieke samenwerking van het ISO, de LSVb, de NRTO, de Vereniging Hogescholen en de VSNU met een gemeenschappelijk doel: de studiekiezer naar het hoger onderwijs zo adequaat, onafhankelijk en zo objectief mogelijk ondersteunen. Studiekeuze123 wordt hiervoor volledig gefinancierd door het Ministerie van OCW.  

Studiekeuze123 heeft als doel het verzamelen en tonen van betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs. Deze informatie wordt opgenomen in Studiekeuzedatabase, die kosteloos aan derden beschikbaar wordt gesteld en geplaatst wordt op de website Studiekeuze123.nl. Ook is Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête. 

 De website Studiekeuze123.nl wordt jaarlijks goed bezocht (2.346.862 totale bezoeken in 2019, waarvan 1.571.433 unieke bezoeken). De website maakt een weloverwogen studiekeuze mogelijk door objectieve en vergelijkbare informatie te bieden aan studiekiezers; waaronder havo en vwo-scholieren, maar ook switchers, doorstromers uit het MBO, master-kiezers en deeltijdkiezers (leven lang leren). 

De Studiekeuzedatabase en de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête worden gebruikt voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers (met name schoolverlaters HAVO en VWO) en hun ouders en decanen en commerciële uitgeverijen als Elsevier (de Beste Studies), de Keuzegids en Qompas, als voor beleidsinformatie voor onderwijsinstellingen en het Ministerie van OCW. 

Kwaliteit van de data 

Het belang van validiteit en betrouwbaarheid van de Studiekeuzedatabase, de NSE en de (informatie op) de website Studiekeuze123.nl is groot. De stichting kent ter borging van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de taken van de stichting, een Deskundigenpanel. Het Deskundigenpanel is een onafhankelijk adviesorgaan van stichting Studiekeuze123. Het Deskundigheidspanel betrekt in de afwegingen van diverse vraagstukken algemeen aanvaarde standaarden en afspraken in het hoger onderwijs, data-definities, beleidsoverwegingen, etc. en vormt hierin een belangrijk kader in de afweging in diverse belangen in de definitieve besluitvorming door de bestuurder. 

Raad van Toezicht en Adviesraad 

Er is sprake van een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Daarnaast is er per september 2020 een Adviesraad ingesteld, bestaande uit gemandateerde bestuurders die worden aangesteld op voordracht van de VSNU, VH, NRTO, het ISO en de LSVb. Zowel het Ministerie van OCW als de Adviesraad wordt geraadpleegd voorafgaand aan beslissingen die van wezenlijk belang zijn voor hoger onderwijsinstellingen en studenten.

Studiekeuze123 zoekt een lid van de Raad van Toezicht met een financieel profiel. 

Raad van Toezicht 

De raad van toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van de bestuurder. De RvT besluit over de goedkeuring van een aantal in de statuten vastgelegde bestuursbesluiten, waaronder strategische wijzigingen, begroting, jaarrekening en de benoeming van de registeraccountant. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Om de onafhankelijkheid te borgen zijn er statutaire bepalingen opgenomen t.a.v. functies die niet samengaan met het lidmaatschap van de RvT van Studiekeuze123.  

Studiekeuze123 bestaat momenteel uit 16 medewerkers en is gehuisvest in Utrecht. Momenteel bevindt de stichting zich in een fase waarin zij zich voorbereid op de flexibilisering van het hoger onderwijs. Een continue uitdaging is aan te sluiten op de leefwereld van jongeren en het ontsluiten van informatie over de (internationale) arbeidsmarkt als onderdeel van de studiekeuze. 

Algemene profielschets

De Raad van Toezicht hecht aan samenwerking met goede persoonlijke verhoudingen, waarbinnen de verschillende deskundigheden en persoonlijkheden elkaar positief aanvullen en versterken.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke ervaring, voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevraagd;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid;
 • Maatschappelijk actief;
 • Kennis van/over het hoger onderwijs; 
 • Gevoel voor strategische, bestuurlijke en uitvoerende consequenties van beleid. 

Specifieke competenties lid raad van toezicht met een financieel profiel

Lid van de auditcommissie en gesprekspartner voor de accountant. Ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, bij voorkeur van subsidie-ontvangende organisaties. Kennis en inzicht in financiële vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie.

Vergaderingen 

De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Bezoldiging 

De voorzitter en de leden van het de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, maar een beperkte onkostenvergoeding.  

Benoeming 

Het gaat in eerste instantie om een termijn van vier jaren, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging. 

De procedure  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuurder van de stichting, Ingrid Kolkhuis Tanke, via het algemene telefoonnummer: 030-303 91 00. 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een brief met motivatie en curriculum vitae te sturen per e-mail naar:
info@studiekeuze123.nl.

Vervolgens wordt er een gesprek ingepland met de voorzitter van de RvT en de bestuurder.