Financiering

Studiekeuze123 wordt geheel gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het subsidiebedrag is geoormerkt voor:

  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de website www.studiekeuze123.nl op basis van de Studiekeuzedatabase en andere gegevensverzamelingen;
  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de Studiekeuzedatabase, een publiek beschikbare gegevensverzameling over het hoger onderwijs, waaronder Studie in Cijfers;
  • de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE);
  • de inrichting van de benodigde infrastructuur, de organisatie, de communicatie en een systeem van kwaliteitszorg.

Voor 2019 is 2.504.000 EUR verleend voor de activiteiten van Studiekeuze123. Studiekeuze123 staat opgenomen in de meerjarenbegroting van het ministerie van OCW.

De subsidie is verleend op grond van de volgende overwegingen:

  • dat een goede studiekeuze door (aanstaande) studenten van belang is voor studenten, onderwijsinstellingen en de samenleving;
  • dat de beschikbaarheid van transparante, gezaghebbende en publiek toegankelijke informatie hiervoor een noodzakelijke voorwaarde is;
  • dat de stichting Studiekeuze123 bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van bekostigde en aangewezen hoger onderwijsinstellingen en studentenorganisaties;
  • dat de stichting Studiekeuz123 de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor onderhoud, beheer en verdere ontwikkeling van de website, de database en de studenten enquête.

Studiekeuze123 is niet BTW-plichtig. Het RSIN van Studiekeuze123 is 820269098.

In geval van ontbinding van stichting Studiekeuze123

In geval van ontbinding van Stichting Studiekeuze123 volgt uit artikel 18 lid 5 uit de statuten dat: Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het bestuur en het Ministerie gezamenlijk te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een met de stichting vergelijkbare doelstelling kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.