Financiering

Studiekeuze123 wordt geheel gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het subsidiebedrag is geoormerkt voor:

  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de website www.studiekeuze123.nl op basis van de Studiekeuzedatabase en andere gegevensverzamelingen;
  • het onderhoud, het beheer en de verdere ontwikkeling van de Studiekeuzedatabase, een publiek beschikbare gegevensverzameling over het hoger onderwijs, waaronder Studie in Cijfers;
  • de jaarlijkse uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE);
  • de inrichting van de benodigde infrastructuur, de organisatie, de communicatie en een systeem van kwaliteitszorg.

Studiekeuze123 staat in de meerjarenbegroting van het Ministerie van OCW opgenomen voor een bedrag van 2.504.000 EUR per jaar..

De subsidie wordt verleend op grond van de volgende overwegingen:

  • dat een goede studiekeuze door (aanstaande) studenten van belang is voor studenten, onderwijsinstellingen en de samenleving;
  • dat de beschikbaarheid van transparante, gezaghebbende en publiek toegankelijke informatie hiervoor een noodzakelijke voorwaarde is;
  • dat de stichting Studiekeuze123 bestaat uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van bekostigde en aangewezen hoger onderwijsinstellingen en studentenorganisaties;
  • dat de stichting Studiekeuz123 de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor onderhoud, beheer en verdere ontwikkeling van de website, de database en de studentenenquête.