NSE en Privacy

Hoe komen jullie aan mijn e-mailadres?

Omdat de hogeschool of universiteit waaraan je studeert deelneemt aan de NSE 2020, ontvangen wij jouw e-mailadres vanuit jouw instelling. Wij ontvangen verder de volgende gegevens:

 • De naam van de hogeschool of universiteit, samen met de e-mailadressen van alle studenten;
 • De voorkeurstaal waarin de student wordt uitgenodigd;
 • De volgende kenmerken: crohocode (opleidingscode), opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal), type student (onderscheid regulier, pre- of post-master), afstandsonderwijs (ja/nee), locatie (brinvolg-nummer);
 • Eventuele labels met karakteristieken waarop jouw hogeschool of universiteit de NSE-resultaten wil kunnen monitoren. Bijvoorbeeld een specifieke afstudeerrichting binnen een bacheloropleiding.

We ontvangen het e-mailadres en voorkeurstaal om alle studenten uit te kunnen nodigen voor deelname aan dit landelijke onderzoek. Als je hebt deelgenomen gebruiken we jouw e-mailadres om jou te informeren over de resultaten. Ook ontvangen de studenten die een van de prijzen hebben gewonnen hierover bericht per e-mail. De overige gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte verwerking van de ingevulde vragenlijst.

De aangeleverde gegevens voor de NSE 2020 worden uiterlijk op 1 november 2020 vernietigd.

Wat doen jullie met de resultaten?

De NSE-resultaten worden gebruikt voor:

 • Studiekeuze-informatie. Studiekiezers kunnen de scores van verschillende opleidingen op Studiekeuze123.nl met elkaar vergelijken.
 • Verbetering van het onderwijs. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om te zien waar het onderwijs verbeterd kan worden.
 • Landelijk monitoren van studenttevredenheid. Verschillende organisaties, waaronder Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen Expertisecentrum handicap + studie) en koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen gebruiken de resultaten om de trends in studenttevredenheid over de verschillende jaren te volgen en hier beleid op te maken.
 • Wetenschappelijk onderzoek.

Hoe zit het met mijn privacy?

Jouw identiteit is bij Studiekeuze123 niet bekend. Gedurende de looptijd van het onderzoek kan Studiekeuze123 jouw antwoorden uit de vragenlijst koppelen aan het door jouw universiteit of hogeschool aangeleverde e-mailadres, waarop je bent uitgenodigd voor de NSE. Na afloop van het onderzoek wordt jouw e-mailadres vernietigd.

Welke informatie ontvangt mijn hogeschool of universiteit als ik deelneem aan de NSE?

Als je deelneemt aan de NSE 2020 doe je dat anoniem. De antwoorden op de tevredenheidsvragen uit de NSE en de vraag naar Stage worden teruggeleverd aan jouw hogeschool of universiteit, zónder de antwoorden op de achtergrondkenmerken uit het begin van de vragenlijst die over jou zijn gesteld:

 • Wanneer (datum) je aan de opleiding bent begonnen.
 • Welk geslacht je hebt opgegeven of dat je deze vraag hebt overgeslagen.
 • Jouw leeftijd op 31 december 2018.
 • Met welke vooropleiding je bent toegelaten tot de opleiding.
 • Jouw woonsituatie (ouders, studentenflat of studentenwoning van een studentenhuisvestingsorganisatie, particulier studentenhuis, eigen woning/appartement, anders).

Om er zeker van te zijn dat anoniem ook echt anoniem is, worden de antwoorden bij een populatie van minder dan vijf studenten niet teruggeleverd aan de onderwijsinstelling.

Verwerken jullie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De vragenlijst van de NSE bevat een vragenblok 'Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte'. De vraag begint met een expliciete toestemmingsvraag voor verwerking van deze gegevens aan de student vanwege de bijzondere persoonsgegevens die dit vragenblok bevat.

Met wie delen jullie persoonsgegevens?

Studiekeuze123 verwerkt de resultaten uit de NSE (zonder e-mailadres) van alle deelnemende studenten tot producten en/of databestanden gericht op studiekeuzevoorlichting, kwaliteitszorg voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek. Deze producten of bestanden zijn niet herleidbaar tot personen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123, waarin de gemiddelde tevredenheidsscores per opleiding zijn opgenomen. Ook is er het openbaar NSE Benchmarkbestand, waarin alle resultaten op studentniveau geanonimiseerd zijn opgenomen voor detailanalyses.

Studiekeuze123 overweegt om in de toekomst de volledige NSE-dataset beschikbaar te stellen voor aanvullend statistisch/wetenschappelijk onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze gegevensset kan gegevens bevatten die herleidbaar zijn tot personen. De data wordt door CBS bewaard en (remote access) voor onderzoekers beschikbaar gesteld in een beveiligde onderzoekomgeving. De data-producten die onderzoekers maken uit deze set zijn conform de CBS-wet nooit herleidbaar tot personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere student die heeft deelgenomen aan de NSE heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunnen gedaan worden via student@nse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de betreffende deelnemer is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort/ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.

Studiekeuze123 reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op een verzoek.

Studiekeuze123 wil je er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees de volledige Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête