NSE en Privacy

Hoe komen jullie aan mijn e-mailadres?

Omdat de hogeschool of universiteit waaraan je studeert, deelneemt aan de NSE 2020, ontvangen wij jouw e-mailadres vanuit jouw hogeschool of universiteit. Wij ontvangen aanvullend daarbij de volgende gegevens:

 • De naam van de hogeschool of universiteit (het BRIN-nummer);
 • De locatie van de hogeschool of universiteit (het BRIN-volgnummer);
 • De naam van de opleiding die je volgt (CROHO-code);
 • De voorkeurstaal waarin je wordt uitgenodigd (Nederlands, Engels of Duits);
 • De vorm waarin je je opleiding volgt (voltijd, deeltijd of duaal);
 • Wat voor student je bent (regulier, pre- of postmaster);
 • Of je afstandsonderwijs volgt (ja/nee),
 • Het niveau van je opleiding (hbo of wo);
 • Eventuele labels met karakteristieken waarop jouw hogeschool of universiteit de NSE-resultaten wil kunnen monitoren. Bijvoorbeeld een specifieke afstudeerrichting binnen een bacheloropleiding. Optioneel kan jouw universiteit of hogeschool een tweede e-mailadres van jou hebben aangeleverd waarop je door jouw onderwijsinstelling benaderd mag worden.

We ontvangen het e-mailadres en voorkeurstaal om alle studenten uit te kunnen nodigen voor deelname aan dit landelijke onderzoek. Als je hebt deelgenomen, gebruiken we jouw e-mailadres om jou te informeren over de resultaten. Ook ontvangen de studenten die een van de prijzen hebben gewonnen hierover bericht per e-mail. De overige gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte verwerking van de resultaten en om ervoor te zorgen dat je alleen die vragen krijgt die voor jou van toepassing zijn.

De aangeleverde gegevens voor de NSE 2020 worden uiterlijk 3 maanden na de afronding van de NSE 2020 vernietigd.

Wat doen jullie met de resultaten?

De NSE-resultaten worden gebruikt voor:

 • Studiekeuze-informatie. Studiekiezers kunnen de scores van verschillende opleidingen op Studiekeuze123.nl met elkaar vergelijken.
 • Verbetering van het onderwijs. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om te zien waar het onderwijs verbeterd kan worden.
 • Landelijk monitoren van studenttevredenheid. Verschillende organisaties, waaronder Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen, gebruiken de resultaten om de trends in studenttevredenheid over de verschillende jaren te volgen en hier beleid op te maken.
 • Wetenschappelijk onderzoek.

Hoe zit het met mijn privacy?

Jouw identiteit is bij Studiekeuze123 niet bekend. Gedurende de looptijd van het onderzoek kan Studiekeuze123 jouw antwoorden uit de vragenlijst koppelen aan het door jouw universiteit of hogeschool aangeleverde e-mailadres, waarop je bent uitgenodigd voor de NSE. Dit lijkt vreemd, maar omdat je tijdens de looptijd van het onderzoek het recht hebt om je persoonsgegevens te wissen, moeten we het e-mailadres gedurende deze periode bewaren om je eventueel te verwijderen uit de bestanden. Na afloop van het onderzoek wordt jouw e-mailadres vernietigd.

Daarnaast is, door middel van het plaatsen van een tracking pixel, het moment waarop je de vragenlijst invult met het apparaat type (desktop computer, smartphone of tablet) bij Studiekeuze123 bekend. Deze gegevens worden verwerkt in analyses en gebruikt in het opschonen van resultaten: de antwoorden van studenten die in minder dan 5 minuten (niet-afstandsonderwijs) of minder dan 3,5 minuut (afstandsonderwijs) de vragenlijst hebben voltooid, worden verwijderd uit het databestand (zie de Onderzoeksverantwoording), omdat wordt verondersteld dat deze studenten de vragenlijst niet met serieuze intenties hebben ingevuld.

Welke informatie ontvangt mijn hogeschool of universiteit als ik deelneem aan de NSE?

Als je deelneemt aan de NSE 2020 doe je dat anoniem voor jouw hogeschool of universiteit. De antwoorden op de tevredenheidsvragen uit de NSE en de vraag naar stage worden geanonimiseerd teruggeleverd aan jouw hogeschool of universiteit. Om er zeker van te zijn dat anoniem ook echt anoniem is, worden de antwoorden bij een populatie van minder dan vijf studenten niet teruggeleverd aan de onderwijsinstelling.

Verwerken jullie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Ja, de vragenlijst bevat een vragenblok 'Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte'. De antwoorden van dit vragenblok worden als apart bestand aan jouw onderwijsinstelling geleverd. Op basis van jouw antwoorden op de vragen is jouw identiteit voor jouw universiteit of hogeschool alleen voor dit vragenblok mogelijk bekend. Hierover word je geïnformeerd bij de start van dit vragenblok in de expliciete toestemmingsvraag voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens over jouw gezondheid. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) zal naar verwachting de NSE data 2020 wensen te ontvangen van het vragenblok 'Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte' voor studiekeuze-informatie en onderzoek. In het bestand dat door Studiekeuze123 aan ECIO wordt geleverd, zijn GEEN direct herleidbare persoonsgegevens opgenomen.

Met wie delen jullie persoonsgegevens?

Studiekeuze123 verwerkt de resultaten uit de NSE (zonder e-mailadres) van alle deelnemende studenten tot geanonimiseerde producten en/of databestanden gericht op studiekeuzevoorlichting, kwaliteitszorg voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek. Deze producten of bestanden zijn niet herleidbaar tot personen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123, waarin de gemiddelde tevredenheidsscores per opleiding zijn opgenomen. Ook is er het openbaar NSE Benchmarkbestand, waarin alle resultaten op studentniveau geanonimiseerd zijn opgenomen voor detailanalyses.

Studiekeuze123 draagt geen persoonsgegevens over aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) zal naar verwachting de NSE data 2020 wensen te ontvangen van het vragenblok 'Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte' voor studiekeuze-informatie en onderzoek. In het bestand dat door Studiekeuze123 aan ECIO wordt geleverd, zijn GEEN direct herleidbare persoonsgegevens opgenomen. ECIO publiceert alleen geaggregeerde gegevens (geanonimiseerde producten).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere student die deelneemt aan de NSE heeft gedurende het onderzoek het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden ingediend via student@nse.nl. Om het verzoek in behandeling te kunnen nemen, word je verzocht dit verzoek te sturen dan wel te bevestigen vanuit het e-mailadres waarop je bent uitgenodigd voor de NSE 2020. Studiekeuze123 reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op een verzoek. Op het moment dat wij alle e-mailadressen vernietigd hebben na de afronding van het onderzoek, is er geen sprake meer van de beschikking over herleidbare persoonsgegevens en kunnen wij geen verzoeken hierover meer in behandeling nemen.

Studiekeuze123 wil je er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees de volledige Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête 2020