NSE en Privacy

Hoe komen jullie aan mijn e-mailadres?

Omdat de hogeschool of universiteit waaraan je studeert deelneemt aan de NSE, hebben wij jouw e-mailadres van jouw instelling ontvangen. Wij ontvangen de volgende gegevens:

 • De naam van de hogeschool of universiteit, samen met de e-mailadressen van alle studenten;
 • De voorkeurstaal waarin de student wordt uitgenodigd;
 • Eventuele labels met karakteristieken waarop jouw hogeschool of universiteit de NSE-resultaten wil kunnen monitoren. Bijvoorbeeld een specifieke afstudeerrichting binnen een bachelor-opleiding.

We ontvangen deze gegevens om alle studenten uit te kunnen nodigen voor deelname aan dit landelijke onderzoek. Als je hebt deelgenomen gebruiken we jouw e-mailadres om jou te informeren over de resultaten. Ook ontvangen de studenten die een van de prijzen hebben gewonnen hierover bericht per e-mail. De aangeleverde gegevens worden uiterlijk op 1 november 2019 vernietigd.

Verzoek tot nalevering persoonsgegevens mei 2019

Aanvullend hebben we op 8 mei 2019 per brief aan alleen de universiteiten en niet-bekostigde hogescholen gevraagd de volgende persoonsgegevens na te leveren in combinatie met de  eerdere ontvangen e-mailadressen:

 1. Crohocode (opleidingscode)
 2. Opleidingsvorm (voltijd, deeltijd of duaal)
 3. Type student (onderscheid regulier, pre- of post-master)
 4. Afstandsonderwijs (ja/nee)
 5. Locatie (brinvolg-nummer)

De reden hiervoor is dat door verschillende problemen in de uitvoering van de NSE 2019, de respons van studenten niet eenduidig en betrouwbaar te koppelen is aan opleidingen. De nalevering van deze gegevens is noodzakelijk om betrouwbare en valide NSE 2019 resultaten te kunnen publiceren. Op het niveau van opleiding, vorm en lokatie worden de NSE-resultaten gebruikt voor ondersteunende informatie voor studiekiezers (o.a. voor de website Studiekeuze123.nl en voor Studie in Cijfers). De variabele afstandsonderwijs is nodig voor de juiste routing in de vragenlijst, omdat niet alle vragen voor deze groep van toepassing zijn. Het kenmerk ‘Type student’ is opgevraagd om de respons voor bacheloropleidingen te onderscheiden van de premasterprogramma’s.

Wat doen jullie met de resultaten?

De NSE-resultaten worden gebruikt voor:

 • Studiekeuze-informatie. Studiekiezers kunnen de scores van verschillende opleidingen op Studiekeuze123.nl met elkaar vergelijken.
 • Verbetering van het onderwijs. Hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om te zien waar het onderwijs verbeterd kan worden.
 • Landelijk monitoren van studenttevredenheid. Verschillende organisaties, waaronder Inspectie van het Onderwijs, het Ministerie van OCW, Expertisecentrum handicap + studie en koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen gebruiken de resultaten om de trends in studenttevredenheid over de verschillende jaren te volgen en hier beleid op te maken.
 • Wetenschappelijk onderzoek.

Hoe zit het met mijn privacy?

Jouw identiteit is bij Studiekeuze123 niet bekend. Gedurende de looptijd van het onderzoek kan Studiekeuze123 jouw antwoorden uit de vragenlijst koppelen aan het door jouw universiteit of hogeschool aangeleverde e-mailadres, waarop je bent uitgenodigd voor de NSE. Na afloop van het onderzoek wordt jouw e-mailadres vernietigd.

Welke gegevens jouw hogeschool of universiteit ontvangt hangt af van de manier waarop je deelneemt aan de NSE. Je kunt ervoor kiezen om anoniem of niet-anoniem deel te nemen. Het voordeel van niet-anoniem deelnemen is dat de resultaten nog beter gebruikt worden voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Jouw hogeschool of universiteit behandelt jouw gegevens ten allen tijde vertrouwelijk.

Studenten van Wageningen University & Research nemen standaard anoniem deel.

Welke informatie ontvangt mijn hogeschool of universiteit als ik anoniem deelneem aan de NSE?

Als je ervoor kiest anoniem mee te doen aan de NSE 2019, worden de antwoorden op de tevredenheidsvragen uit de NSE en de vraag naar Stage teruggeleverd aan jouw hogeschool of universiteit, zonder de antwoorden op de achtergrondkenmerken uit het begin van de vragenlijst die over jou zijn gesteld:

 • Wanneer (datum) je aan de opleiding bent begonnen.
 • Welk geslacht je hebt opgegeven of dat je deze vraag hebt overgeslagen.
 • Jouw leeftijd op 31 december 2018.
 • Met welke vooropleiding je bent toegelaten tot de opleiding.
 • Jouw woonsituatie (ouders, studentenflat of studentenwoning van een studentenhuisvestingsorganisatie, particulier studentenhuis, eigen woning/appartement, anders).

Om er zeker van te zijn dat je anoniem blijft, worden de antwoorden bij een populatie van minder dan vijf studenten van de anonieme-studenten niet terug geleverd aan de onderwijsinstelling.

Welke gegevens ontvangt mijn hogeschool of universiteit als ik niet-anoniem deelneem aan de NSE?

Als je ervoor kiest om niet-anoniem mee te doen aan de NSE 2019, worden alle antwoorden op de enquête teruggeleverd aan de onderwijsinstelling waaraan je studeert. Hieronder vallen ook de mogelijk identificerende achtergrondkenmerken uit het begin van de NSE-vragenlijst:

 • Van welk studiejaar jij de meeste vakken volgt.
 • Wanneer (datum) je aan de opleiding bent begonnen.
 • Welk geslacht je hebt opgegeven of dat je deze vraag hebt overgeslagen.
 • Jouw leeftijd op 31 december 2018.
 • Met welke vooropleiding je bent toegelaten tot de opleiding.
 • Jouw woonsituatie (ouders, studentenflat of studentenwoning van een studentenhuisvestingsorganisatie, particulier studentenhuis, eigen woning/appartement, anders).
 • Of je het afgelopen jaar stage hebt gelopen.
 • Jouw antwoorden uit het vragenblok Functiebeperking, Aandoening of Ziekte.

Ook worden eventuele labels die de onderwijsinstelling heeft aangeleverd toegevoegd, zoals een specifieke afstudeerrichting.

Sommige hogescholen en universiteiten ontvangen ook je e-mailadres

Er zijn universiteiten en hogescholen die de NSE-resultaten willen ontvangen samen met het e-mailadres waarop jij bent uitgenodigd. Deze universiteiten en hogescholen ontvangen de e-mailadressen van de studenten die niet-anoniem deelnemen samen met het corresponderende enquête-nummer in een apart bestand. Met dit koppelbestand kan de universiteit of hogeschool de antwoorden en de achtergrondkenmerken koppelen aan andere (eigen) bestanden. Zo kunnen zij aanvullende analyses uitvoeren. De universiteiten en hogescholen gebruiken de antwoorden alleen voor onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Rapportages die zij maken over de NSE zullen nooit herleidbaar zijn naar studenten.

Verwerken jullie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Ja, de vragenlijst van de NSE bevat een vragenblok 'Studeren met een functiebeperking, aandoening of ziekte'. Alleen de studenten die ervoor kiezen om niet-anoniem deel te nemen aan de NSE, krijgen dit vragenblok te zien. De vraag begint met een expliciete toestemmingsvraag voor verwerking van deze gegevens aan de student vanwege de bijzondere persoonsgegevens die dit vragenblok bevat.

Met wie delen jullie persoonsgegevens?

We delen persoonsgegevens van de studenten die ervoor kiezen om niet-anoniem deel te nemen met hun eigen hogeschool of universiteit waaraan zij studeren.

Studiekeuze123 verwerkt de resultaten uit de NSE (zonder e-mailadres) van alle deelnemende studenten tot producten en/of databestanden gericht op studiekeuzevoorlichting, kwaliteitszorg voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek. Deze producten of bestanden zijn niet herleidbaar tot personen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123, waarin de gemiddelde tevredenheidsscores per opleiding zijn opgenomen. Ook is er het openbaar NSE Benchmarkbestand, waarin alle resultaten op studentniveau geanonimiseerd zijn opgenomen voor detailanalyses.

Studiekeuze123 overweegt om in de toekomst de volledige NSE-dataset beschikbaar te stellen voor aanvullend statistisch/wetenschappelijk onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze gegevensset kan gegevens bevatten die herleidbaar zijn tot personen. De data wordt door CBS bewaard en (remote access) voor onderzoekers beschikbaar gesteld in een beveiligde onderzoekomgeving. De data-producten die onderzoekers maken uit deze set zijn conform de CBS-wet nooit herleidbaar tot personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere student die heeft deelgenomen aan de NSE heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht om zijn of haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunnen gedaan worden via student@nse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de betreffende deelnemer is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort/ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.

Studiekeuze123 reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op een verzoek.

Studiekeuze123 wil je er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees de volledige Privacyverklaring Nationale Studenten Enquête