Vragenlijst

Vernieuwing vragenlijst NSE 2021

Begin 2020 is het onderzoeksbureau ResearchNed gestart met het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst voor de NSE, in opdracht van de stuurgroep Nieuwe vragenlijst NSE - bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen en studentenbonden.  

De projectgroep die het uitvoeringstraject begeleidde, heeft in de zomer hard gewerkt aan de validatie van de nieuwe vragenlijst. De vragenlijst is door middel van focusgroepen met studenten doorgesproken en onder een grote groep studenten afgenomen en getest. Alle resultaten uit de online consultaties en pilots worden momenteel verwerkt in een eindrapport. We liggen daarmee op koers naar de presentatie van de vragenlijst en oplevering van het rapport op 29 september.  

Doel vragenlijst NSE 2019

Het doel van de NSE-vragenlijst is tweeledig: deze dient voor zowel studiekeuze-informatie voor studiekiezers als voor beleidsinformatie voor instellingen. De NSE is in hoofdzaak een tevredenheidsonderzoek waarbij gekozen is voor een likert schaal. Een student wordt gevraagd aan te geven hoe tevreden hij/zij is op een schaal van 1 t/m 5 waarbij 1=zeer ontevreden en 5=zeer tevreden, 6=n.v.t. Daarnaast bevat de vragenlijst enkele zogenaamde ‘duidingsvragen’, bijvoorbeeld de vraag ‘Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties e.d.) in je opleiding is: Veel te weinig / Te weinig / Precies goed / Te veel / Veel te veel.

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2019 in het Nederlands

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2019 in het Engels

Bekijk de vragenlijst van de NSE 2019 in het Duits