Gegevensuitwisselings- overeenkomst - GUO

In artikel 7.15a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is sinds 25 april 2020 het doen van onderzoek naar studenttevredenheid en -betrokkenheid opgenomen. Studiekeuze123 is, als de aangewezen rechtspersoon, belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.15a, eerste en tweede lid, van de wet. In de wettelijke regeling levering studentgegevens staat beschreven welke gegevens onderwijsinstellingen moeten aanleveren op basis van deze wettelijke grondslag.

In de jaarlijkse gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) die Studiekeuze123 aan de instellingen stuurt, staan de afspraken over de omgang met de gegevens, maar ook de afspraken voor de totstandkoming van landelijke betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie, waaronder de communicatie naar de studenten.

Verzending GUO voor de NSE 2021

Op 7 oktober 2020 zijn de GUO's van de NSE 2021 per e-mail verstuurd aan de CvB's en directies van alle hoger onderwijsinstellingen die NVAO-geaccrediteerd onderwijs aanbieden, zowel aan de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

Ten opzichte van de NSE 2019 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de GUO van de NSE 2021. Zo is de GUO voor de NSE 2021 geactualiseerd op de aanlevering van de studentgegevens op basis van de wettelijke grondslag en zijn er aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van het traject vernieuwing vragenlijst.

De deadline voor het terugsturen van de getekende GUO's is 8 november 2020.

Voorbeeld verstuurde gegevensuitwisselingsovereenkomst NSE 2021

Begeleidende mail bij GUO NSE 2021 - verplichte deelname

Begeleidende mail bij GUO NSE 2021 - niet-verplichte deelname