Gegevensuitwisselings- overeenkomst - GUO

GUO NSE 2022-2024

Bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen die hebben deelgenomen aan de NSE 2022 hebben een meerjarige GUO ondertekend. Deze overeenkomst blijft gelden voor de NSE 2023 en NSE 2024. Studiekeuze123 vraagt jaarlijks bij de deelnemende onderwijsinstellingen uit of zij wel of geen koppelbestand willen ontvangen (niet-anonieme of anonieme deelname).

Een toelichting op het koppelbestand
Het koppelbestand stelt onderwijsinstellingen in staat om de antwoorden op de NSE van een student te koppelen met de gegevens van de student waarover de instelling al beschikt. Dit is bedoeld voor het evalueren, monitoren en verbeteren van het onderwijs(beleid) van de instelling. Kiest een onderwijsinstelling voor het ontvangen van het koppelbestand? Dan krijgt de student van deze instelling een toestemmingsvraag voorgelegd. Deze luidt als volgt:

Geef jij toestemming voor de koppeling en verwerking van aanvullende gegevens bij de analyse van de NSE 2023 door jouw onderwijsinstelling?

Geeft de student geen toestemming, dan krijgt de onderwijsinstelling geen herleidbare resultaten van deze student.

Voorbeeld gegevensuitwisselingsovereenkomst NSE 2022-2024

Addendum bij GUO - vragenblok Internationale student

In de NSE vragenlijst is een vragenblok ‘Internationale student’ opgenomen. Hierin wordt de vraag gesteld: ‘Heb jij je vooropleiding in het buitenland gevolgd?’. Deze vraagstelling blijkt niet voldoende helder, zowel het begrip ‘buitenland’ als het begrip ‘vooropleiding’ is niet eenduidig. Dit hebben verschillende onderwijsinstellingen bij Studiekeuze123 aangegeven. Ook data-analyse op de bestanden laat dit zien.

Onder onderwijsinstellingen is er momenteel geen eenduidige definitie aan welke voorwaarden een student moet voldoen om een internationale student te zijn. Daarom vragen we aan onderwijsinstellingen om dit kenmerk zelf aan te leveren, wanneer zij voor het vragenblok ‘Internationale student’ kiezen in de flexibele schil. Mogelijk wordt dit kenmerk in de toekomst opgenomen in de wet. Tot die tijd dragen onderwijsinstellingen zelf zorg voor de grondslag van de verwerking van deze gegevens.

Addendum richting bestuurders
Het uitwisselen van gegevens over internationale studenten maakt op dit moment geen onderdeel uit van de gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) 2022-2024. Om die reden bieden we bestuurders een te ondertekenen addendum aan waarmee de uitwisseling van deze gegevens ook onderdeel wordt van de GUO voor 2023 en 2024.

Omdat voor alle onderwijsinstellingen dezelfde GUO wordt gehanteerd en er nu een wijziging plaatsvindt wordt aan alle onderwijsinstellingen gevraagd om het addendum te ondertekenen. Ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van het keuzeblok.

Voorbeeld addendum bij GUO NSE 2022-2024

Achtergrond gegevensuitwisselingsovereenkomst

In artikel 7.15a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is sinds 25 april 2020 het doen van onderzoek naar studenttevredenheid en -betrokkenheid opgenomen. Studiekeuze123 is, als de aangewezen rechtspersoon, belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.15a, eerste en tweede lid, van de wet. In de wettelijke regeling levering studentgegevens staat beschreven welke gegevens onderwijsinstellingen moeten aanleveren op basis van deze wettelijke grondslag.

In de gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) die Studiekeuze123 aan de onderwijsinstellingen stuurt, staan de afspraken over de omgang met de gegevens, maar ook de afspraken voor de totstandkoming van landelijke betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie, waaronder de communicatie naar de studenten.

Meerjarige GUO
Deze GUO werd eerder jaarlijks verstuurd. Omdat de uitvoering en werkafspraken van de NSE in 2020 voor de komende jaren zijn herijkt in de stuurgroep Vernieuwing NSE-vragenlijst, is Studiekeuze123 verzocht een meerjarige overeenkomst op te stellen. Daarbij is ook gekeken naar eerder ontvangen verbetersuggesties op de GUO en de algemene wens de GUO te vereenvoudigen.

Voor het opstellen van deze meerjarige GUO hebben we gebruikgemaakt van de expertise van juristen en de functionarissen gegevensbescherming van een aantal hogescholen en universiteiten. Om de periode van de overeenkomst niet te kort en niet te lang te laten zijn, is er gekozen voor drie jaar.