Gegevensuitwisselings- overeenkomst - GUO

In artikel 7.15a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is sinds 25 april 2020 het doen van onderzoek naar studenttevredenheid en -betrokkenheid opgenomen. Studiekeuze123 is, als de aangewezen rechtspersoon, belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 7.15a, eerste en tweede lid, van de wet. In de wettelijke regeling levering studentgegevens staat beschreven welke gegevens onderwijsinstellingen moeten aanleveren op basis van deze wettelijke grondslag.

In de gegevensuitwisselingsovereenkomst (GUO) die Studiekeuze123 aan de onderwijsinstellingen stuurt, staan de afspraken over de omgang met de gegevens, maar ook de afspraken voor de totstandkoming van landelijke betrouwbare en vergelijkbare studiekeuze-informatie, waaronder de communicatie naar de studenten.

Meerjarige GUO

Deze GUO werd eerder jaarlijks verstuurd. Omdat de uitvoering en werkafspraken van de NSE in 2020 voor de komende jaren zijn herijkt in de stuurgroep Vernieuwing NSE-vragenlijst, is Studiekeuze123 verzocht een meerjarige overeenkomst op te stellen. Daarbij is ook gekeken naar eerder ontvangen verbetersuggesties op de GUO en de algemene wens de GUO te vereenvoudigen.

Voor het opstellen van deze meerjarige GUO hebben we gebruikgemaakt van de expertise van juristen en de functionarissen gegevensbescherming van een aantal hogescholen en universiteiten. Om de periode van de overeenkomst niet te kort en niet te lang te laten zijn, is er gekozen voor drie jaar.

Verzending GUO voor de NSE 2022-2024

Op 6 september 2021 zijn de GUO's voor de NSE 2022-2024 per e-mail verstuurd aan de Colleges van Bestuur/directies van alle hoger onderwijsinstellingen die NVAO-geaccrediteerd onderwijs aanbieden. Zowel aan de bekostigde als de niet-bekostigde onderwijsinstellingen.

De deadline voor het terugsturen van de getekende GUO's is 24 september 2021.

Voorbeeld gegevensuitwisselingsovereenkomst NSE 2022-2024

Toelichting op de wijzigingen in de GUO

Begeleidende mail bij GUO NSE 2022-2024 - verplichte deelname

Begeleidende mail bij GUO NSE 2022-2024 - niet-verplichte deelname