Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018 bekend!

donderdag | 28 juni 2018

De algemene tevredenheid van studenten in het hoger onderwijs is licht gedaald, maar de tevredenheid van studenten over hun opleiding blijft hoog. In 2018 is 76,6% tevreden over hun opleiding, in 2017 was dat 78,8%. De dalende algemene tevredenheid is groter in het hbo (72,3% in 2018 t.o.v. 75,3% in 2017) dan in het wo (83,4% in 2018 t.o.v. 84,6% in 2017).

Ondanks de daling in de tevredenheid blijft de algemene tevredenheidsscore van studenten nog steeds hoog: 3,91 op een schaal van 5 (t.o.v. 3,96 in 2017). Wo-studenten zijn tevredener dan hbo-studenten: zij beoordelen hun studie in het algemeen met een score van 4,05 punten, waar hbo-studenten een score van 3,82 geven. Dit verschil tussen hbo en wo-studenten was de afgelopen jaren ook zichtbaar. De Nationale Studenten Enquête is een jaarlijks landelijke tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar werden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen. 36,2% van de studenten gaf gehoor aan deze oproep. In 2017 was de respons ruim 2 procentpunt hoger.

In de NSE geven studenten hun mening (op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’) over tal van onderwerpen; van het beoordelen van docenten tot de faciliteiten in het gebouw.

Een paar resultaten uitgelicht

Hoewel de gemiddelde tevredenheidsscore in het hbo daalt, is de tevredenheid van hbo-masters toegenomen. Zij vormen ca 3% van het totaal aantal ingeschrevenen in het hbo.

De hoogste scores worden door studenten gegeven op de vraag of ze hun opleiding zouden aanraden aan vrienden, familie of collega’s (score 4,01), hun stage-ervaring (3,95), en de groepsgrootte (3,91). Wostudenten geven voor deze onderdelen zelfs scores boven 4. Bij hbo-studenten ligt de score weliswaar onder de 4, maar ook daar behoren deze thema’s tot de top 3.
Studenten geven in 2018 iets hogere scores voor vragen binnen het thema ‘studierooster’. Met name het tijdig bekend maken van wijzigingen in het studierooster wordt in 2018 beter beoordeeld.

De laagste scores worden gegeven op de vragen die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, de voorbereiding van de opleiding op de stage en internationalisering. Specifiek in het wo geven studenten de allerlaagste scores aan de voorbereiding op de beroepsloopbaan. In het hbo krijgt internationalisering de laagste score.

Kwaliteitszorg

De lagere scores voor kwaliteitszorg worden vooral gegeven voor de onderdelen ‘informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties’ , ‘de wijze waarop je opleiding gebruikt maakt van evaluaties’ en ‘de manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert’. Overigens zijn deze scores wel licht verbeterd t.o.v. 2017.

Internationalisering

Het percentage studenten dat tevreden is over de aandacht voor internationalisering bedraagt in 2018 51,8%. Dat is iets lager dan in 2017 toen het percentage 52,2% bedroeg. Specifiek in het wo is bijna 60% (57,4%) tevreden, in het hbo minder dan 50% (48,2%). Tegelijkertijd zijn de scores die studenten hebben gegeven voor de deelvragen binnen het thema internationalisering wel iets hoger dan vorig jaar.

Faciliteiten

Op alle onderdelen binnen dit thema is een lichte toename zichtbaar in het percentage tevreden studenten. De toename is het grootst (ruim 2 procentpunt) bij de onderdelen ICT faciliteiten en de digitale leeromgeving in het hbo. In het wo stijgt de tevredenheid op deze onderdelen met ruim 1 procentpunt.

Docenten

Binnen het thema ‘docenten’ is het percentage tevreden studenten gemiddeld genomen weinig veranderd, zowel in het hbo als het wo. Specifiek voor wo is de score voor de beheersing van de Engelse taal door docenten afgenomen (van 3,72 in 2017 naar 3,68 in 2018).

Na de studie

Voorbereiding op de beroepsloopbaan: de tevredenheid over de aansluiting van de studie op de werkervaring en de mate waarin je het geleerde kunt toepassen op de praktijk daalt in 2018 voor het eerst. Het percentage tevredenen neemt gemiddeld in totaal met ruim 2 procentpunt af, en de afname is zowel zichtbaar in hbo als wo. Met name in het wo is daarnaast de tevredenheid over de mogelijkheid om leren en werken te combineren sinds 2017 afgenomen, als ook de praktijkgerichtheid van de opleiding en het contact met de beroepspraktijk.

Meer informatie?

De Factsheets, het persbestand, zelf aan de slag met de resultaten van de NSE etc. Lees verder.

Delen via:

Meer nieuws

Het selecteren van masterstudenten wordt steeds gebruikelijker.
woensdag | 8 juli 2020
Het jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de ontvangen subsidie.