Nationale Studenten Enquête in beeld

Nieuws 3 sep., 2020

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 3 min · 1090 keer gelezen

Nationale Studenten Enquête in beeld

Het afgelopen jaar vond geen Nationale Studenten Enquête (NSE) plaats als gevolg van de coronamaatregelen in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen hadden alle energie nodig voor het organiseren van onderwijs onder de bijzondere omstandigheden. Hoewel de voorbereidingen voor de NSE 2020 dus stil kwamen te liggen, zijn we er in 2020 wel volop mee bezig geweest en is er ook een hoop gebeurd. Ook zijn op dit moment de voorbereidingen voor de NSE 2021 in volle gang. We nemen je mee in de ontwikkelingen die plaatsvonden en vertellen wat er voor de NSE 2021 te gebeuren staat.

Onderzoek naar studenttevredenheid verankerd in de wet 

In maart 2020 ging een wijziging in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van kracht waarmee de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en –betrokkenheid een publieke en wettelijke taak werd. Studiekeuze123 werd in het voorjaar van 2020 aangewezen als uitvoerende partij van deze wet. Ondersteunend aan het indienen van dit wetsvoorstel, werd ook een evaluatie uitgevoerd door Berenschot naar de NSE 2019. De bevindingen zijn aangeboden aan de tweede kamer en in augustus 2020 gepubliceerd. In het evaluatierapport is een aantal adviezen geformuleerd ten behoeve van de organisatie en uitvoering van de NSE. Hier is Studiekeuze123 in 2020 mee aan de slag gegaan. 

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Het rapport van Berenschot droeg suggesties aan voor aanpassingen in de governance en de samenwerking tussen de betrokkenen organisaties. Dit vormde aanleiding voor het veranderen van de samenstelling van de Raad van Toezicht van Studiekeuze123 met leden die voortaan verderaf komen te staan van het hoger onderwijsveld. Het voordrachtsrecht van de VSNU, VH, NRTO, het ISO en de LSVb voor het aandragen van toezichthouders, is hiermee vervallen. De onafhankelijkheid van de stichting en haar producten worden hiermee beter geborgd. 

Adviesraad 

Studiekeuze123 stelt een Adviesraad in waarin op moderne wijze de participatie van de betrokkenen vormgegeven wordt en waarbinnen draagvlak gecreëerd moet worden. Deze raad is statutair vastgelegd en alle betrokken partijen worden in de raad vertegenwoordigd: de onderwijskoepels VH, VSNU, NRTO en de studentenbonden ISO en LSVb. Deze partijen worden in het najaar uitgenodigd om een vertegenwoordiger voor te dragen.De benoeming van de leden van de Adviesraad vindt plaats door de directeur-bestuurder. De Adviesraad geeft Studiekeuze123 gevraagd en ongevraagd advies over onder andere de NSE en Studiekeuze123 gaat de Adviesraad actief betrekken bij beslissingen die van wezenlijk belang zijn voor hoger onderwijsinstellingen en studenten.

Uitbreiding NSE-team  

Studiekeuze123 is met zestien medewerkers een kleine organisatie. Het vaste NSE-team bestaat uit twee medewerkers. Om de stabiliteit van de NSE te borgen, worden twee medewerkers toegevoegd aan het NSE-team. Er komt een projectondersteuner en er wordt in gezamenlijkheid met de VSNU, VH, de NRTO en de studentenorganisaties het ISO en de LSVb een 'Proces- en relatiemanager NSE’ geworven. Deze persoon houdt zich bezig met de innovatie van de NSE en wordt het gezicht van de NSE.  

Nieuwe vragenlijst 

Een ander signaal dat in de evaluatie werd gegeven is dat de vragenlijst al een aantal jaren niet grondig vernieuwd is en mogelijk niet meer voorziet in de behoeftes van alle stakeholders. Vanuit een aantal universiteiten en hogescholen is in 2020 er een stuurgroep en projectgroep ingericht om de vernieuwing van de NSE-vragenlijst vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde vragenlijst die bij de uitvoer van de NSE 2021 in gebruik genomen gaat worden. 

MWM2 bereidt zich voor op NSE 2021 

Vorig jaar werd bekend dat marktonderzoeksbureau MWM2 uit Amsterdam de nieuwe uitvoerder is geworden van de Nationale Studenten Enquête 2020. Ze zaten volop in de voorbereidingen toen duidelijk werd dat het niet door zou gaan. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor 2021 gestart.

Categorieën
Delen via: