CBS publiceert Review Nationale Studenten Enquête 2019 - Update

woensdag | 19 juni 2019

Onderzoek naar de kwaliteit van de data

Begin april kreeg het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de opdracht van Studiekeuze123 om een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de resultaten van de NSE 2019 uit te voeren. Er is onderzocht of  de resultaten van de NSE 2019 geschikt zijn voor publicatie en, indien relevant, of er mogelijkheden zijn tot herstel van de data om deze publicabel te maken. Het CBS heeft de bevindingen gepubliceerd in de ‘Review Nationale Studenten Enquête 2019’.

Bevindingen uit het rapport

Afwijkende respons

Het CBS constateert dat de algehele respons van de NSE 2019 duidelijk lager is dan in voorgaande jaren. Dit lijkt het gevolg te zijn van de wijzigingen en problemen bij de uitvoering van de NSE 2019. Dit blijkt onder andere uit opleidingen die een responspercentage hoger dan 100 procent hebben en opleidingen met relatief lage responspercentages. Ook is er een groep van ca. 5 procent die (veel vaker dan in andere jaren) gebruik heeft gemaakt van de categorie ‘Anders, namelijk’ bij de in te vullen opleiding. Daarnaast hebben studenten soms een verkeerde opleiding geselecteerd als gevolg van fouten in de geprogrammeerde keuzemenu’s. Hierdoor zijn niet alle resultaten gekoppeld aan de juiste opleiding.

Effect op gemiddelde themascores lijkt gering

Om het effect van de lagere respons en respons die verkeerd terecht is gekomen in kaart te brengen, is gekeken of de samenhang van de bij het thema behorende vraagitems, nog dezelfde patronen vertonen als in eerdere jaren. Daarnaast is gekeken hoe de gemiddelde themascores zich verhouden tot de themascores van eerdere jaren. Het CBS concludeert dat het effect van beide factoren (de lagere respons en respons die verkeerd terecht is gekomen) op de themascores gering lijkt. Er zit echter wel een bepaalde selectiviteit in de respons wat van invloed kan zijn op individuele themascores. Deze selectiviteit is op het moment (nog) niet te kwantificeren. De samenhang van de bij het thema behorende vraagitems vertoont nog dezelfde patronen als in eerdere jaren en de gemiddelden van de themascores zijn ook vergelijkbaar met voorgaande jaren. De studentenoordelen op de verschillende thema’s zijn een belangrijke uitkomst van de NSE waarop onderwijsinstellingen en opleidingen vergeleken worden.

Herstel nodig voor publicatie

Het CBS geeft aan dat de respons van de NSE 2019 op dit moment onvoldoende betrouwbaar lijkt om tevredenheidsscores per opleiding te kunnen publiceren. Het is echter mogelijk om bepaalde reparaties uit te voeren om dit (voor een groot deel) te herstellen. Dit herstel kan op twee manieren. Het verrijken van de respons met inschrijfgegevens op persoonsniveau wordt benoemd als de meest efficiënte en kwalitatief beste manier om de respons op een consistente manier te corrigeren. Zo kan worden nagegaan of de beoordeelde opleiding overeenkomt met de inschrijving van de respondent. Op deze manier kunnen de data waarschijnlijk grotendeels hersteld worden.

Om de data op deze manier te repareren, moeten aanvullende inschrijfgegevens op persoonsniveau alsnog aangeleverd worden door onderwijsinstellingen. Als het niet mogelijk is om deze inschrijfgegevens van de onderwijsinstellingen te ontvangen, dan is het nog een tweede optie om na te gaan welke opleiding studenten hebben beoordeeld die de naam van hun opleiding zelf hebben ingevuld (via ‘Anders, namelijk’). Dit kan vrij nauwkeurig gebeuren met behulp van de input van instellingen zelf, maar heeft als nadeel dat alleen het probleem wordt opgelost van de groep ‘Anders, namelijk’ (maximaal 5 procent van de respons). Voor studenten die om uiteenlopende redenen een andere opleiding in de keuzelijst hebben gekozen dan de opleiding waaraan ze studeren, zal deze reparatie geen effect hebben.

Het verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren, is door Studiekeuze123 bij de deelnemende onderwijsinstellingen neergelegd. Het gaat om de opleidingscode (Crohocode), de opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), type student (regulier, pre- en post-master), afstandsonderwijs en locatie.

Vervolgstappen

In afstemming met de stakeholders wordt nu gestart met de reparatie van de NSE-resultaten. Het herstel wordt in opdracht van Studiekeuze123 uitgevoerd door I&O Research in nauwe samenwerking met Ipsos. Aansluitend vindt een tweede review plaats door het CBS. Afhankelijk van de uitkomst daarvan, worden definitieve afspraken over publicatie van de resultaten van NSE 2019 gemaakt.

Update 1 juli 2019: Ook universiteiten gaan mee in de herstelronde

Volgend op het rapport van het CBS dat op 19 juni werd gepubliceerd, zal Studiekeuze123 ook de resultaten van de universiteiten meenemen in de herstelronde van de data van de NSE 2019. Voor het niet-bekostigd onderwijs werd dit besluit al eerder genomen.

Delen via:

Meer nieuws

Het selecteren van masterstudenten wordt steeds gebruikelijker.
woensdag | 8 juli 2020
Het jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de ontvangen subsidie.