Informatie over privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Studiekeuze123 moet als organisator van de Nationale Studenten Enquête, net als instellingen in het hoger onderwijs, aan de nieuwe wetgeving voldoen. Daarom vindt er dit jaar een aantal wijzigingen plaats binnen de NSE. Hieronder meer informatie.

Start van de enquête met een toestemmingsvraag aan alle studenten

Het is voor instellingen mogelijk om een aanvullende overeenkomst te sluiten, waarna zij een bestand ontvangen waarmee de resultaten van de NSE gekoppeld kunnen worden aan de studentnummers. Eerder werden studenten van de instellingen die gebruik maken van dit sleutelbestand hiervan op de hoogte gebracht via een disclaimer in de uitnodigingsmail. Vanaf dit jaar is dit niet meer voldoende. Studenten dienen expliciet toestemming te geven voor de teruglevering van studentnummers. Dit doet Studiekeuze123 met een extra vraag in de vragenlijst (zie de vraag hieronder). Om de afnamecondities voor alle studenten gelijk te houden, wordt deze vraag aan alle studenten gesteld, dus ook aan de studenten van instellingen die de studentnummers niet teruggeleverd krijgen.

Studiekeuze123 vindt het belangrijk om aan alle studenten de volgende vraag te stellen: 

<Instellingsnaamlokaal> wil (mogelijk) in de toekomst nadere statistische analyses kunnen doen op basis van dit onderzoek. 

De nadere analyses hebben tot doel de kwaliteit van onderwijs en onderwijsinstelling verder te verbeteren. Alleen met jouw toestemming verstrekken we daartoe jouw studentnummer in combinatie met jouw antwoorden aan de instelling. 

Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor statistische analyses en nooit worden verstrekt aan derden. Deze statistische analyses zullen nooit tot personen herleidbaar worden gepresenteerd of verstrekt.

Verleen je toestemming om je studentnummer te delen met de instelling waar je jouw opleiding volgt?
1. Ja: Ik geef toestemming;
2. Nee: Ik geef geen toestemming, maar doe anoniem mee.

 

Herleidbaarheid door middel van gecombineerde, identificerende gegevens

De combinatie van leeftijd, geslacht en studiejaar kan bij opleidingen tot herleidbaarheid van individuen leiden, waarmee de AVG zou worden overtreden. We bekijken op welke manier de gegevens kunnen worden terugleveren, zonder dat de AVG overtreden wordt.

 

Toestemmingsvraag studeren met een functiebeperking, aandoening, of ziekte

Studenten dienen expliciet toestemming te geven om antwoorden over functiebeperkingen, aandoeningen of ziektes met de instelling te mogen delen of voor studiekeuze-informatie en onderzoek te mogen gebruiken. Naar aanleiding van de AVG is de formulering van de vraag aangepast:

Een groep studenten heeft moeite met de opleiding omdat zij last hebben van een ziekte, aandoening of handicap. Dat kan van alles zijn: van rolstoelgebondenheid of een ernstige ziekte tot dyslexie of RSI. We hebben een groot aantal handicaps of beperkingen waarmee studenten kunnen kampen, op een rij gezet. Deze vragen worden gesteld om meer zicht te krijgen op studenten met een beperking zodat de overheid en de instellingen samen de studieomstandigheden van studenten met een functiebeperking kunnen verbeteren.

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening Gegevensbescherming is het voor dit onderwerp noodzakelijk je uitdrukkelijk toestemming te vragen om de antwoorden voor studiekeuze-informatie en onderzoek te mogen gebruiken en met je onderwijsinstelling te mogen delen. Hierbij geldt uiteraard nog steeds dat strikt vertrouwelijk zal worden omgegaan met de informatie.

Heb je een functiebeperking, aandoening of ziekte, zoals bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, een (chronische) ziekte, dyslexie, AD(H)D of een psychische klacht en geef je toestemming om je antwoorden te verwerken, of wil je deze vraag niet beantwoorden?

1. Ja en ik ga akkoord met de verwerking van mijn antwoorden over mijn functiebeperking, aandoening of ziekte zoals hierboven aangegeven.
2. Nee ik wil deze vraag niet beantwoorden / deze vraag is niet voor mij van toepassing. Ik ga door naar het volgende vragenblok.

 

Extra informatie van instellingen

Een aantal instellingen heeft specifiek voor hun eigen studenten aanvullende informatie over privacy.