Hodex

Hodex – Hoger Onderwijs Data Exchange – is een set van afspraken over de manier waarop informatie over opleidingen, instellingen en voorlichtingsactiviteiten worden beschreven. De afspraken omvatten zowel de documentatie als de technische uitwerking over de manier waarop dit moet gebeuren. Dit is vooral van belang voor hoger onderwijsinstellingen die rechtstreeks gebruikmaken van Hodex als invoersysteem en willen beschikken over een eigen implementatie van de Hodex. Bijvoorbeeld omdat zij deze standaard niet alleen willen gebruiken voor externe doeleinden, maar ook als bron voor de eigen website of brochures. Daarnaast zijn de documentatie en technische uitwerking van belang voor uitgevers die gebruikmaken van de data uit Hodex.

Hodex-standaard

De Hodex-standaard gaat over het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie over opleidingen, instellingen en evenementen (open dagen). De gegevensset die ontstaat omvat beschrijvende, organisatorische en administratieve gegevens, alsmede koppelingsinformatie naar andere standaarden zoals CROHO. De uitwisseling van de opleidingsinformatie gebeurt door de verschillende gegevensbestanden van de instellingen via een centraal punt, het adresboek, bereikbaar te maken voor afnemers.

Het gestandaardiseerd uitwisselen van deze informatie zorgt ervoor dat alle betrokkenen de gegevens op dezelfde manier interpreteren en de aangeboden informatie altijd actueel en relevant is. Voor alle uitgevers en andere (her)gebruikers van deze informatie is er één alles omvattende bron beschikbaar.

Omdat de Hodex-standaard zo’n essentiële rol vervult binnen de voorlichtingswereld, is in overleg tussen VSNU, SURF en Studiekeuze123 besloten het beheer te professionaliseren. De Hodex-standaard is per januari 2014 ondergebracht bij Edustandaard en het technisch beheer is belegd bij Studiekeuze123.

Daarmee wordt voor alle partijen – zowel instellingen (de dataleveranciers) als uitgevers (de afnemers) – een situatie bereikt waarin de standaard én de data op een duurzame manier als basis en uitgangspunt kunnen worden ingezet voor verdere ontwikkeling en uitwisseling.

Componenten van de Hodex-standaard

In de Hodex-standaard worden de volgende componenten vastgelegd:

  • Technische definities en conventies;
  • Gedetailleerde uitwerking van alle veld-afspraken met betrekking tot opleidings- en instellingsinformatie en open dagen;
  • Appendices: overzichten van alle keuzemogelijkheden die in de keuzevelden binnen de technische definities zijn opgenomen;
  • XSD’s: verschillende basissets xml, waarin de in de technische definities en conventies uitgewerkt zijn.

De beschreven documentatie wordt vastgelegd en beschikbaar gesteld via de Edustandaard.